Výzva na predloženie cenovej ponuky - Digitálna technika pre MŠ
22. október 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Digitálna technika pre MŠ

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary a služby v hodnote od 3 300,00 € do 20 000,00 € bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276, Fax: 037/6502331
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová


2.    Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru, jeho dovoz a montáž uzatvorená v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní

3.    Opis predmetu zákazky:
Tovar pre kategóriu: Digitálna technika pre MŠ podľa výkazu v prílohe


Časť A/
Opis požadovaného predmetu zákazky – didaktická technika:
Príloha č. 1- Didaktická technika -časť A.pdf

Predpokladaná hodnota časti A/ zákazky:   15 000  EUR  bez DPH
Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:
Cena za tovar, dovoz, montáž      –    bez DPH
–    vrátane DPH
Termín realizácie:
    do 15.12.2013


Časť B/
Opis požadovaného predmetu zákazky – interaktívna technika:
Príloha č. 2 – Interaktívna technika – časť B.pdf

Miesto plnenia:
Materská škola Piaristická 12, Nitra – 1ks
Materská škola Mostná 1, Nitra – 1ks

Predpokladaná hodnota časti B/ zákazky:   3.200 EUR  bez DPH
Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:
Cena za tovar, dovoz, montáž      –    bez DPH
–    vrátane DPH
Termín realizácie:
    do 30.11.2013


Časť C/
Opis požadovaného predmetu zákazky – výpočtová technika:
Príloha č. 3 – výpočtová technika – časť C.pdf

Miesto plnenia:
Materská škola Piaristická 12, Nitra – 2ks
Materská škola Mostná 1, Nitra – 1ks

Predpokladaná hodnota časti C/ zákazky:   1.200 EUR  bez DPH
Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:
Cena za tovar, dovoz, montáž      –    bez DPH
–    vrátane DPH
Termín realizácie:
    do 30.11.2013


Predpokladaná hodnota zákazky spolu predstavuje: 19.400 EUR bez DPH


4.    Lehota na predloženie ponuky do : 25.10.2013 do 1200 hod.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje
–    adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
OŠMaŠ  RPV
Štefánikova 60
950 06 Nitra
–    adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)
označenie heslom „Tovar pre kategóriu: Digitálna technika pre MŠ“
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

5.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena za tovar a jeho dovoz vrátane DPH
–    úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.

6.    Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 

Súbory na stiahnutie(4 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Príloha č. 1- Didaktická technika -časť A.pdf Ikona súboru pdf (74 KB)

Príloha č. 2 – Interaktívna technika – časť B.pdf.pdf Ikona súboru pdf (49 KB)

Príloha č. 3 – výpočtová technika – časť C.pdf Ikona súboru pdf (37 KB)

Vzor zmluvy.pdf Ikona súboru pdf (68 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014