Výzva na predloženie cenovej ponuky - Darčeková nákupná poukážka vo výške 20,- Eur pre zamestnancov MŠ, ZŠS, MDJ
23. október 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Darčeková nákupná poukážka vo výške 20,- Eur pre zamestnancov MŠ, ZŠS, MDJ

Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary ,služby , práce od 1 000,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502256                        Fax:
Kontaktná osoba: Darina Mikulášiková, odbor školstava, mládeže a športu


2. Opis predmetu zákazky: Darčeková nákupná poukážka vo výške 20,- Eur pre zamestnancov MŠ, ZŠS, MDJ v počte  401 ks.

3.Typ zmluvy: na poskytnutie služby

4.Miesto plnenia: Mestský úrad, odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova 60, Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 8 020,- Eur bez DPH

6. Termín dodania: do 30.11.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 31.10.2013 do 12:00 hod. v zapečatenej obálke.

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
– bonusy k nákupným poukážkam (zľavy na nákup do vybraných predajní….)

11. Elektronická aukcia:

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na poskytnutie služby Ikona súboru pdf (93 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014