Výzva na predloženie cenovej ponuky - Chodník Trnavská II
28. október 2013
Podla zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýchzákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon c. 95/2013Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €
Podla zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon c. 95/2013 Stavebné práce od 3 300 do 30 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávatela:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
ICO: 308 307
Sídlo:
Mesto: Nitra
PSC: 950 06
Ulica: Štefánikova trieda 60
Telefón: +421 37 6502 272
Mobil: +421 911 802 654
Kontaktná osoby:
Ing. Miroslav Ondrejicka – referent pre verejné obstarávanie, ondrejicka@msunitra.sk

 

2. Opis predmetu zákazky:
Realizácia chodníka Trnavská II. etapa sa skladá z chodníka zo zámkovej dlažby vrátane
realizácie osadenia 4 ulicných vpustí daždovej kanalizácie stoky 1.
 

Chodník z dlažby
Realizácia zacína od ulice Hájska cca 3 m pred PF c. 13 po ulicu Kynecká vrátane opravy dlažby pre
nevidiacich pred PF. c.25. Chodník bude z dlažby vrátane dlažby pre nevidiacich. Podklad pod
zámkovú dlažbu je v rozsahu od ulice Hájska vrátane autobusovej zastávky MHD (pred nou – šírka
chodníka bude od plochy pod zastávkou po krajnicu cesty) je v zmysle vzorového rezu 2-2´, ktorý je
identický s rezom 1-1´ (šírka chodníka je 2000 mm). Pred autobusovou zastávkou bude šírka chodníka
menšia (od zvýšenej plochy pod zastávkou po krajnicu cesty vyspádovaná ku komunikácii). Podklad
pod zámkovú dlažbu v rozsahu od autobusovej zastávky MHD po Kyneckú ulicu vrátane rozobratej
casti pre nevidiacich je v zmysle vzorového rezu 3- 3´(šírka chodníka je 1500 mm). Chodník bude
z dlažby pre nevidiacich a v mieste križovania s ulicou Hájska z jednej strany, s ulicou Potocná
z dvoch strán a s ulicou Kynecká z dvoch strán. Pokracovanie v realizácii chodníka, ktorý sa napojí na
už existujúci chodník od domu c. 50 PF c. 38 na dlžku 33 m smerom k PF c. 40 na šírku 1500 mm.
V úseku od autobusovej zastávky MHD až po ulicu Kynecká je potrebné rozobrat pred realizáciou
chodníka betónové dlaždice v rozsahu podla výkazu výmer a odviest ich na Mestské služby Nitra
Cermán do 5 km. V úseku od domu c.50 PF c. 38 na dlžku 33 m smerom k PF c. 40 bude potrebné
rozobrat pred realizáciou chodníka existujúcu dlažbu v rozsahu podla výkazu výmer a odviest ich na
Mestské služby Nitra Cermán do 5 km.
Súcasne s realizáciou cestných obrubníkov v úseku od ulice Hájska po ulicu Potocná je potrebné
napojit a osadit 4 ulicné vpuste vrátane prepojovacieho potrubia Ø 150 mm na už vybudované
a zaslepené odbocky Ø 150 mm, ktoré sa realizovali v rámci I.etapy.
Pred domom c. 27 sa v rámci I. etapy zrealizoval chodník – vstup v dlžke 5,2 m a šírke 2 m
i s okrajovými obrubníkmi. V týchto miestach sa chodník napojí na vstup k domu c. 27.
Pred domom Trnavská 1/1 sa v rámci I. etapy zrealizoval chodník – vstup v dlžke 6,3 m a šírke 2 m
i s okrajovými obrubníkmi. V týchto miestach sa chodník napojí na vstup k domu Trnavská 1/1.
Pred domom c.1 (s tabulou Hlohovec 21 oproti je dom c.15 cca pri PFc.15) sa v rámci I. etapy
zrealizoval chodník – vstup v dlžke 5,3 m a šírke 2m i s okrajovými obrubníkmi. V týchto miestach sa
chodník napojí na vstup k domu c.1 (s tabulou Hlohovec 21 oproti je dom c.15 cca pri PFc.15).
Od ulice Hájska smerom na Kynek k autobusovej zastávke MHD upravit šupáky vody 3 ks –
zodvihnút na úroven nového chodníka.
Pri realizácii chodníka, ktorý sa napojí na už existujúci chodník od domu c. 50 PF c. 38 na dlžku 33 m
smerom k PF c. 40 je potrebné zodvihnút poklopy 4 ks kanalizacných šácht revíznych do úrovne
nového chodníka, ktoré zasahujú a budú zasahovat do nového chodníka.
Súcastou realizovaného chodníka v rámci II. etapy bude i vodorovné dopravné znacenie a zvislé
dopravné znacky podla výkazu výmer.
Technická správa platí v tých castiach v ktorých sa realizovaný úsek týka.

3.Typ zmluvy:
Zmluva na uskutocnenie práce.

4.Miesto plnenia:
Nitra, cast Kynek. Realizácia zacína od ulice Hájska cca 3 m pred PF c. 13 po ulicu Kynecká vrátane
opravy dlažby pre nevidiacich pred PF. c.25 a pokracovanie v realizácii chodníka, ktorý sa napojí na
už existujúci chodník od domu c. 50 PF c. 38 na dlžku 33 m smerom k PF c. 40 na šírku 1500 mm.
Od ulice Hájska po zastávku MHD je chodník šírky 2000 mm. V mieste zastávky MHD bude šírka
chodníka menšia (od zvýšenej plochy pod zastávkou po krajnicu cesty vyspádovaná ku komunikácii).
Od autobusovej zastávky MHD po Kyneckú ulicu vrátane rozobratej casti pre nevidiacich je šírka
chodníka 1500 mm.

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
20.700,00 EUR bez DPH


6. Termín dodania:
– do 1 mesiaca od zahájenia prác

7. Lehota na predloženie ponuky do:
11.11.2013 do 10:00 h.
Verejný obstarávatel požaduje:
1.) Ponuku uchádzac predloží v uzavretej obálke s oznacením nápisom „Ponuka – neotvárat!“
s uvedením názvu „Chodník Trnavská II.“( na obálke je potrebné uviest odosielatela ).
2.) Ponuku uchádzac predloží v uzavretej obálke v dvoch vyhotoveniach 1 x originál ponuky v
písomnej forme a 1 x naskenovaná kópia v digitálnej forme (napr. PDF, JPEG) na nosici CD ROM.
3.) Spôsob dorucenia – poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne
do podatelne verejného obstarávatela.
Po uplynutí tejto lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzacovi
neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na
nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutocnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného
uchádzaca , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzacovi sa oznámi, že jeho ponuka sa
prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky úcasti:
Osobné postavenie

Uchádzac musí splnat podmienky úcasti uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu, resp. podla §
128 a § 26 odst. 2 písm. g) citovaného zákona. Splnenie podmienky úcasti možno preukázat cestným
vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu, pricom doklady, preukazujúce splnenie podmienok úcasti
dorucí verejnému obstarávatelovi úspešný uchádzac v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo
dna dorucenia výzvy na predloženie uvedených dokladov.
Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok úcasti.
Ekonomické a financné postavenie
Uchádzac musí splnit podmienky úcasti v zmysle § 27 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
nasledovne:
Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich overených fotokópií nie starších
ako tri mesiace ku dnu predkladania ponuky, ktoré musia byt súcastou ponuky:
– písm. a) vyjadrenie banky (alebo bánk, ak má uchádzac otvorené úcty vo viacerých bankách), o
schopnosti uchádzaca plnit financné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (2010,
2011 a 2012). Dátum vydania dokladu nesmie byt starší ako tri mesiace ku dnu lehoty na predkladanie
ponúk. Vo vyjadrení musí byt uvedené, že zostatok na úcte uchádzaca nebol po urcený cas v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, uchádzac nemá blokáciu
úctu v súvislosti s exekucným konaním.
Okrem vyjadrenia banky(bánk), predloží uchádzac aj cestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá
záväzky.
Odôvodnenie primeranosti každej urcenej podmienky úcasti vo vztahu k predmetu zákazky podla §
32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: podla § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
možno požadovat o uchádzacov alebo záujemcov vyjadrenie banky alebo pobocky zahranicnej banky,
ktorým sa rozumie potvrdenie alebo príslub banky alebo pobocky zahranicnej banky o poskytnutí
úveru záujemcovi. Verejný obstarávatel požaduje minimálnu úroven vzhladom na výšku
predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu financovania predmetu zákazky.
Ak do sútaže predloží ponuku skupina dodávatelov podla § 31 zákona o verejnom obstarávaní,
podmienky financného a a ekonomického postavenia podla § 27 zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje skupina spolocne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky úcasti § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Predmetné
podmienky úcasti urcil verejný obstarávatel v súlade s ustanovením § 31 ods. 4 zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Technická alebo odborná spôsobilost
a) podla § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác
uskutocnených za predchádzajúcich pät rokov doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutocnenia prác a zhodnotenia uskutocnených prác
podla obchodných podmienok, ak odberatelom:
1. bol verejný obstarávatel podla zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávatel, dôkaz o plnení potvrdí odberatel, ak také potvrdenie
uchádzac alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzaca alebo záujemcu o ich uskutocnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutocnenie alebo zmluvný vztah, na základe ktorého boli
uskutocnené.
Uchádzac môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využit technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich právny vztah. V takomto prípade musí uchádzac
preukázat, že pri plnení zmluvy bude môct reálne disponovat s kapacitami osoby, ktorej spôsobilost
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
b) podla § 28 ods. 1 písm. j): údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzac k
dispozícii na uskutocnenie stavebných prác. Uchádzac môže na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti využit technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich právny
vztah. V takomto prípade musí uchádzac verejnému obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy
bude môct reálne disponovat s kapacitami osoby, ktorej spôsobilost využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (zmluva o budúcej zmluve). Uchádzac uvedie do
zoznamu stroje a mechanizmy potrebné pre realizáciu predmetu zákazky, ich pocet a uvedie, ci je ich
vlastníkom. V prípade, ak si uchádzac niektoré stroje prenajíma (zapožiciava), bude k zoznamu
priložené aj potvrdenie ich vlastníka, že uchádzacovi v prípade úspešnosti ponuky poskytne realizáciu
prác.
Verejný obstarávatel si vyhradzuje podmienku realizovania prác za ciastocnej uzávierky miestnej
komunikácie, uchádzac zabezpecí u cestného správneho orgánu rozhodnutie na ciastocnú uzávierku
ktorej súcastou bude aj odsúhlasené použitie a umiestnenie prenosného dopravného znacenia.
Uchádzac zabezpecí na vlastné náklady vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia,
dodávku a montáž docasného dopravného znacenia pocas realizácie súvislej opravy v zmysle
rozhodnutia cestného správneho orgánu. Uchádzac zabezpecí na vlastné náklady porealizacné
zameranie zrealizovanej stavby a líniových sietí. Porealizacné zameranie odovzdá v digitálnej forme
na magnetickom médiu v CAD formáte (.dwg, .dgn). Obstarávatel nezabezpecuje pre zhotovitela
zdroj pitnej vody, zdroj energie pre výstavbu, zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skládkovanie
odpadov, ktoré sú výsledkom jeho cinnosti. Tieto si zabezpecí zhotovitel na vlastné náklady.
Uchádzac zabezpecí na vlastné náklady vytýcenie všetkých podzemných inžinierskych sietí pred
zahájením prác.
Odôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: podla §28 ods. 1 písm.b) zákona o
verejnom obstarávaní možno technickú alebo odbornú spôsobilost preukázat podla druhu, množstva,
dôležitosti využitia stavebných prác zoznamom stavebných prác uskutocnených za predchádzajúcich
pät rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a
lehôt uskutocnenia prác a zhodnotenia uskutocnených prác podla obchodných podmienok. Úcelom
požiadavky na predloženie zoznamu uskutocnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako
jednej z podmienok úcasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne
štandardov, je najmä preukázanie skutocnosti, ci mal uchádzac v tomto období dostatocnú materiálnu
a personálnu vybavenost, ci je spolahlivý a technicky spôsobilý zrealizovat predmet zákazky
Minimálna požadovaná úroven štandardov: Uchádzac musí preukázat, že za posledných 5 rokov
zrealizoval aspon 3 stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s
rozpoctovým nákladom vyšším ako 21 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej
mene. Skupina ako celok musí splnat tú istú hodnotu. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru, ako je predmet zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR
Uchádzac, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávatela a bude mat
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzacom bude uzatvorená zmluva na
uskutocnenie prác.

11. Elektronická aukcia:
Nie.

12. Dôvody na zrušenie sútaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzac nesplnil podmienky „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Dalšie informácie:
13.1. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo zrušit použitý postup zadávania zákazky na predmetné
verejné obstarávanie podla ustanovenia § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
13.2. Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo zrušit použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie (§ 46 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní).
13.3. Verejný obstarávatel odporúca záujemcom vykonat obhliadku miesta uskutocnenia stavebných
prác. Termín obhliadky je potrebné dohodnút si telefonicky alebo e-mailom najneskôr do termínu
lehoty na predkladanie ponuky. Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Šabo, sabo@msunitra.sk, 037 / 65 02 219
13.4. Informácie a podklady na vypracovanie ponuky môžu záujemcovia získat od 28.10.2012 do
10.11.2010 na základe ich písomnej žiadosti dorucenej poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú
v bode 1. tejto výzvy. Podklady si možno prevziat najneskôr do 10.11.2013 do 10:00.
Ponuku môže predložit len záujemca, ktorý si prevzal podklady.

Upozornenie!
Ponuka uchádzaca musí obsahovat návrh zmluvy o dielo ako nástroja zadávania zákazky verejným
obstarávatelom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi
orgánom/orgánmi uchádzaca a opatrenú peciatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení.

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Návrh zmluvy Ikona súboru pdf (136 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014