Výzva na predloženie cenovej ponuky - chladiaca skriňa LB 640 1ks, mraziaca skriňa MB 640 1ks
23. august 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013

Tovary od 1000,00 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502142                        e-mail: danasova@msunitra.sk
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Današová

2. Opis predmetu zákazky: chladiaca skriňa LB 640 1ks, mraziaca skriňa MB  640 1ks

3.Typ zmluvy: bez zmluvy

4.Miesto plnenia: ZŠS pri MŠ Piaristická ul. v Nitre

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 1440,00 € bez DPH

6. Termín dodania: do 30.8.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 28.8.2013
Ponuku zasielajte e-mailom na kontaktnú osobu.
 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti: predmet dodávky dodá vybraný uchádzač priamo na miesto plnenia v stanovenom termíne, záruka min. 24 mesiacov a zabezpečí dlhodobý servis na vybraný tovar.


10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

11. Elektronická aukcia: nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie: žiadne
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014