Výzva na predloženie cenovej ponuky - Bravčové mäso a mäsové výrobky
19. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: 950 06 Nitra
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 305                        Fax:037/6534254
Kontaktná osoba: Mária Blisková, Ing. Dagmar Danášová
bliskova@msunitra.sk, danasova@msunitra.sk


2. Predmet zákazky:
Bravčové mäso a mäsové výrobky
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na bravčové mäso a mäsové výrobky pre 23 zariadení školského stravovania pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Rozvoz tovaru zabezpečí uchádzač motorovým vozidlom spĺňajúcim podmienky stanovené v príslušnom zákone.

3.Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru

4.Miesto plnenia:  23 zariadení školského stravovania pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra

5. Rozsah ponuky: predpokladaná hodnota zákazky: 28 700,-€ bez DPH .

6. Termín dodanie tovaru: od 5.3.2014                  
 
7. Lehota na predloženie ponuky do: 27.2.2014 do 12:00 hod. SEČ.
 
    Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:  
     adresu verejného obstarávateľa:
     Mestský úrad Nitra, útvar prednostu , referát VO, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
     adresu uchádzača,
     [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
     označenie heslom:
 „SÚŤAŽ  – NEOTVÁRAŤ – Bravčové mäso a mäsové výrobky“

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  

9. Podmienky účasti:
a) Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdením príslušného orgánu na oprávnenie dodávať tovar  na predmet zákazky/ –  fotokópia  dokladu.
b) Uchádzač preukáže oprávnenosť a schopnosť realizovať plnenie predmetu predložením:
– platného potvrdenia o zapísaní prevádzkarne uchádzača do zoznamu vydaného Štátnou  
  veterinárnou a potravinovou správou SR (ďalej len ŠVaPS SR) na preukázanie súhlasu   
  štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou predmetu zákazky,
      – platného potvrdenia ŠVaPS SR (alebo RÚVZ), že uchádzač má motorové vozidlá, ktoré
        sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky, alebo platnú dodávateľsko-odberateľskú
        zmluvu s distribučnou firmou, ktorá toto potvrdenie predloží za uchádzača
c) navrhovaná cena za predmet zákazky  – krycí list

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– Cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
Uchádzač vyplní navrhovanú cenu do prílohy ( krycí list)

Úspešným je uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky vrátane DPH  je  najnižšia.
Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

11. Elektronická aukcia: Nie

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:

Prílohy:
– predmet zákazky (krycí list)
– návrh zmluvy
 

Súbory na stiahnutie(2 ks):

Verejné obstarávanie

Krycí list – Bravčové mäso a mäsové výrobky.pdf Ikona súboru pdf (110 KB)

Zmluva na dodanie tovaru – Bravčové mäso a mäsové výrobky.pdf Ikona súboru pdf (110 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014