Vyhodnotenie cenových ponúk - Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry
23. december 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk v časti Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO:

Predmet zákazky:

Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry

Identifikácia úspešného uchádzača:

obchodné meno:         RIVIS s.r.o.

sídlo:                           Jahodová 6, 949 01 Nitra

 IČO:                            46 919 945

Cena vrátane DPH:

2.790 EUR

Typ zmluvy:

objednávka na poskytnutie služby

Dátum vystavenia objednávky:

20.12.2013

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014