Vyhodnotenie cenových ponúk – „Nákup a dodávka obslužného vozidla s hákovým naťahovacím systémom“
17. október 2013
.

a) identifikáciu verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Nitra
Adresa verejného obstarávateľa: Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 00308307
Krajina: Slovenská republika
Profil verejného obstarávateľa: nitra.sk
Mestský úrad Nitra
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
b) predmet zákazky: „Nákup a dodávka obslužného vozidla s hákovým naťahovacím
systémom“
predpokladaná hodnota zákazky spolu: 96 500 EUR bez DPH
zmluvná hodnoty zákazky spolu 92 000,00 EUR s DPH
b) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného
obstarávania (ďalej len "vestník") č. 129/2013 – 03.07.2013 pod označením 11497 MST
c) identifikáciu vybraných uchádzačov a odôvodnenie ich výberu: splnené podmienky
účasti, požiadavky na predmet zákazky a požiadavky uvedené v súťažných podkladoch
KURTA spol. s.r.o. IČO: 31 592 490 so sídlom Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica
s najnižšou cenou za predmet zákazky 92 000,00 EUR s DPH a umiestnila sa na prvom
mieste.
Predložená ponuka splnila podmienky určené verejným obstarávateľom a poskytla najnižšiu
cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
d) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
Nebol vylúčený žiaden uchádzač
e) odôvodnenie vylúčenia ponúk s neobvykle nízkou cenou,
Nebola ponúknutá ponuka s neobvykle nízkou cenou.
f) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak
je známy – nie je dodávané subdodávkami
KURTA spol. s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 592 490
Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Predložená ponuka splnila podmienky určené verejným obstarávateľom a poskytla najnižšiu
cenu pre časť predmetu zákazky 1 až 8 spolu v hodnote 92 000,00 EUR s DPH .


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014