Vyhodnotenie cenových ponúk – Nákup a dodávka obslužného vozidla s hákovým naťahovacím systémom.
17. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – Nákup a dodávka obslužného vozidla s hákovým naťahovacím systémom.
17044 – VST Vestník č. 203/2013 – 17.10.2013 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Príloha č. 7 – OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Nitra,Štefánikova 60
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Jakubčin, JUDr. Elena Sivová
Telefón: +421 376502315
Fax: +421 376511931
Email: elena.sivova@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://nitra.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://nitra.sk
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Životné prostredie
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nákup a dodávka obslužného vozidla s hákovým naťahovacím systémom.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, areál spoločnosti Nitrianske komunálne služby,
s.r.o. Dodanie podľa DDP INCOTERMS 2010
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK010
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodanie nového obslužného vozidla s hákovým naťahovacím systémom vrátane umiestnenia,
zaškolenia, záručného servisu v počte 1 ks, podľa technickej špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34144710-8, 34144511-3
II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)
Hodnota: 92 000,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%): 20
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
1/2
IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž
IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia
Áno
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VS-2013-1-ES
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávateľa
Číslo oznámenia vo VVO: 11497-MST, číslo VVO 129/2013 z 03.07.2013
Iné predchádzajúce uverejnenia: Nie
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
Názov: Zmluva na dodanie tovaru č. predávajúcehi 051/2013
V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy
09.10.2013
V.2. Počet predložených ponúk
4
V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
KURTA spol. s.r.o.
IČO: 31 592 490
Partizánska 89 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 484144111
V.4. Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota: 96 500,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota: 92 000,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%): 20
V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Ak áno, uveďte
Predmet zákazky bude financovaný s podporou Recyklačného fondu poskytnutého verejnému obstarávateľovi z
Ministerstva životného prostredia SR, číslo projektu P 11480/2012 Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho
odpadu v meste Nitra, Zberné dvory, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ako aj v súlade s cieľmi
Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a komoditných programov zúčastnených sektorov.
VI.2. Ďalšie informácie
predseda komisie: Miloš Paliatka
člen komisie: Ing. Ladislav Peniažko
člen komisie: Ing. Miloš Ballay
člen bez práva hlasovať:JUDr. Elena Sivová
VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia
11.10.2013


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014