Vyhodnotenie cenových ponúk - „Čistopis ÚPN - CMZ Nitra – zapracovanie ZaD1“
27. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Z.z. Služby od 1000,-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Z.z. Služby od 1000,-€

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:     Mesto Nitra
IČO:        308 307
Sídlo:       Štefánikova 60
                 950 06 Nitra


2. Názov a predmet  zákazky:

„Čistopis ÚPN – CMZ Nitra – zapracovanie ZaD1“
V súvislosti s potrebou udržania aktuálneho stavu schválenej územnoplánovacej dokumentácie a jej  prehľadnosti Mesto Nitra po schválení Zmien a doplnkov č.1Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre  obstaralo kompletizáciu územnoplánovacej dokumentácie : „ Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre“ so zapracovaním jej schválených zmien a doplnkov č.1.

3. Úspešný uchádzač:
SAN-HUMA ´90, s.r.o.
Župné námestie 9
949 01 Nitra

4. Cena za predmet zákazky: celková cena 1980,00 Eur vrátane DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014