Triedim, triediš, triedime #6
13. marec 2023

Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru

Bioodpad tvorí až 40 %  z obsahu nádob na zmesový komunálny odpad.  Ak ho dokážeme vytriediť a zrecyklovať, ušetríme nielen naše peňaženky, ale aj životné prostredie.

Kuchynský odpad patrí do hnedej zbernej nádoby s označením BRKO. Na sídliskách ich nájdete na kontajnerových stojiskách pre komunálny odpad. Vyvážajú sa 1 x za týždeň pričom po každom výsype sa nádoby umývajú a dezinfikujú v špeciálnom vozidle. 

zberná nádoba BRKO - kuchynský odpad

6. ČASŤ: BRKO- KUCHYNSKÝ BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Do nádoby na kuchynský odpad z domácností patrí:

• starý chlieb a pečivo

• mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich

• tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu

• potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, zvyšky z taniera

• šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky z kvetov a rastlín

Do nádoby na kuchynský odpad z domácností nepatrí:

• plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály

• použité jedlé oleje a tuky

• zmesový komunálny odpad

• zelený odpad- tráva, lístie, konáre

• exkrementy od domácich miláčikov, uhynuté zvieratá.

Kde končí kuchynský odpad?

Kuchynský odpad sa odváža raz týždenne do bioplynovej stanice Bošany, čo je moderné zariadenie na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Z kuchynských odpadov sa vyrobí elektrická a tepelná energia aj . Druhým výstupom bioplynovej stanice je vysoko kvalitné organické hnojivo.


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024