Referendum 2015
5. december 2014
Strana 2582, Zbierka zákonov č. 320/2014, Čiastka 99
Strana 2582, Zbierka zákonov č. 320/2014, Čiastka 99

Oznamujeme členom okrskových komisií pre referendum, ktorí boli delegovaní politickou stranou, že 1. zasadnutie sa uskutoční dňa 14.1.2015, .t. j. v stredu  o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Nitre vo veľkej zasadačke, 1. posch. č. dv. 118.

Účasť je nutná.
 


320

R O Z H O D N U T I E
prezidenta Slovenskej republiky
z 27. novembra 2014
o vyhlásení referenda

 

Čl. I

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014

v y h l a s u j e m
r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú
o otázkach:


1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“.

 

Čl. II

Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.

Čl. III


(1)Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 15. decembra 2014. 1)
(2) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 7. januára 2015. 2)
(3) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, obvodných komisií pre referendum a okrskových komisií pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015. 3)

 

Andrej Kiska v. r.
 

 


1) § 2 ods. 2 písm. c) a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z.
2) § 2 ods. 2 písm. d) a § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 2 písm. d), § 12 ods. 5, § 13 ods. 6 a § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie(5 ks):

Referendum 2015

1. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda.pdf Ikona súboru pdf (28 KB)

2. Informácie o vyhlásení referenda 2015 – okrsky.pdf Ikona súboru pdf (391 KB)

3. Delegačná listina členov referendum 2015 Ikona súboru pdf (66 KB)

4. delegovanie do komisií pre referendum – oznámenie Ikona súboru pdf (163 KB)

Hlasovací preukaz – oznámenie Ikona súboru pdf (35 KB)


Najčítanejšie správy
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území…
11. február 2019