Referendum 2015
5. december 2014
Strana 2582, Zbierka zákonov č. 320/2014, Čiastka 99
Strana 2582, Zbierka zákonov č. 320/2014, Čiastka 99

Oznamujeme členom okrskových komisií pre referendum, ktorí boli delegovaní politickou stranou, že 1. zasadnutie sa uskutoční dňa 14.1.2015, .t. j. v stredu  o 9,00 hod. na Mestskom úrade v Nitre vo veľkej zasadačke, 1. posch. č. dv. 118.

Účasť je nutná.
 


320

R O Z H O D N U T I E
prezidenta Slovenskej republiky
z 27. novembra 2014
o vyhlásení referenda

 

Čl. I

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014

v y h l a s u j e m
r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú
o otázkach:


1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“.

 

Čl. II

Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.

Čl. III


(1)Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do 15. decembra 2014. 1)
(2) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, obvodné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 7. januára 2015. 2)
(3) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky, obvodných komisií pre referendum a okrskových komisií pre referendum sa uskutoční do 14. januára 2015. 3)

 

Andrej Kiska v. r.
 

 


1) § 2 ods. 2 písm. c) a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z.
2) § 2 ods. 2 písm. d) a § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 2 písm. d), § 12 ods. 5, § 13 ods. 6 a § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie(5 ks):

Referendum 2015

1. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda.pdf Ikona súboru pdf (28 KB)

2. Informácie o vyhlásení referenda 2015 – okrsky.pdf Ikona súboru pdf (391 KB)

3. Delegačná listina členov referendum 2015 Ikona súboru pdf (66 KB)

4. delegovanie do komisií pre referendum – oznámenie Ikona súboru pdf (163 KB)

Hlasovací preukaz – oznámenie Ikona súboru pdf (35 KB)


Najčítanejšie správy
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území…
11. február 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11. júl 2018