Prihláška za člena komisie
10. december 2018
Mesto Nitra pod záštitou viceprimátorky Michaely Hefkovej vyzýva občanov z radov odborníkov na prihlásenie sa do komisií MZ mesta Nitra

Výzva na prihlásenie sa občanov z radov odborníkov do komisií Mestského zastupiteľstva mesta Nitra

 

Prihlásiť sa môžete do nasledovných komisií:

 • Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
 • Komisia pre dopravu
 • Komisia pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti
 • Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť
 • Komisia pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia
 • Komisia pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy
 • Komisia pre kultúru a kreatívny priemysel
 • Komisia pre mládež, školstvo a vzdelávanie
 • Komisia pre šport

 

K vyplnenému formuláru alebo prihláške doložte:

 • profesijný životopis
 • motivačný list s Vašou predstavou rozvoja v oblasti, ktorá je náplňou tejto komisie a s Vašimi očakávaniami od práce v tejto komisii
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:

 • prax vo finančnom sektore alebo v oblasti obchodu alebo v podnikaní
 • bezúhonnosť
 • vzdelanie so zameraním na ekonomické odbory alebo právo je výhodou
 • pravidelná účasť na zasadnutiach je podmienkou
 • trvalý pobyt v Nitre nie je podmienkou, ale výhodou

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre dopravu:

 • odborník pre danú oblasť (bude posudzované individuálne)
 • vízia a potenciálny dlhodobý prínos pre rozvoj mesta v danej oblasti
 • trvalý pobyt v Nitre nie je podmienkou, ale výhodou
 • bezúhonnosť
 • pravidelná účasť na zasadnutiach je podmienkou

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti:

 • odborník pre danú oblasť (bude posudzované individuálne)
 • vízia a potenciálny dlhodobý prínos pre rozvoj mesta v danej oblasti
 • trvalý pobyt v Nitre nie je podmienkou, ale výhodou
 • bezúhonnosť
 • pravidelná účasť na zasadnutiach je podmienkou

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť:

 • autorizovaný architekt/urbanista alebo
 • odborník v oblasti záhradnej architektúry, resp. krajinného inžinierstva alebo
 • osoba zaoberajúca sa umením vo verejnom priestore s aktívnym prístupom k problematike umenia vo verejnom priestore alebo
 • odborník na prácu s pamiatkovými budovami
 • skúsenosti s tvorbou a realizáciou projektov
 • vízia a potenciálny dlhodobý prínos pre rozvoj mesta v danej oblasti
 • trvalý pobyt v Nitre nie je podmienkou, ale výhodou
 • bezúhonnosť
 • pravidelná účasť na zasadnutiach je podmienkou

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia:

 • aktívne pôsobenie alebo skúsenosť s pôsobením na území mesta Nitry v sociálnej oblasti je výhodou
 • preukázateľná prax v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce, v sociálnych službách alebo v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v kompetencii miest a obcí alebo v oblasti verejného zdravia je výhodou
 • osobnostné predpoklady: empatia, schopnosť kooperácie v tíme, komunikačné zručnosti, schopnosť identifikovať sociálne ohrozenia v meste Nitra a navrhovať konštruktívne riešenia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť zvládať náročné situácie
 • trvalý pobyt v Nitre nie je podmienkou, ale výhodou
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (MS Office).
 • bezúhonnosť

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre miestny rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy:

 • odborník pre danú oblasť (minimálne tri roky pôsobenia v oblastiach cestovný ruch alebo regionálny rozvoj)
 • vízia a potenciálny dlhodobý prínos pre rozvoj mesta v danej oblasti
 • trvalý pobyt v Nitre je podmienkou
 • bezúhonnosť
 • pravidelná účasť na zasadnutiach je podmienkou

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre kultúru a kreatívny priemysel:

 • preukázateľná aktívna a prínosná činnosť v sektore kultúry či kreatívneho priemyslu
 • vízia a potenciálny dlhodobý prínos pre rozvoj mesta v danej oblasti
 • trvalý pobyt v meste Nitra nie je podmienkou, ale výhodou
 • odborná prax je výhodou
 • bezúhonnosť

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre mládež, školstvo a vzdelávanie:

 • odborník pre danú oblasť (bude posudzované individuálne)
 • vízia a potenciálny dlhodobý prínos pre rozvoj mesta v danej oblasti
 • trvalý pobyt v meste Nitra nie je podmienkou, ale výhodou
 • bezúhonnosť

 

Kritériá pre výber za člena Komisie pre šport:

 • skúsenosti s prácou s mládežou alebo s organizovaním športových podujatí alebo prax v štruktúrach klubu alebo zväzu
 • prax ako aktívneho športovca/športovkyne je výhodou
 • skúsenosti s finančným plánovaním a chodov klubov sú výhodou
 • trvalý pobyt v meste Nitra nie je podmienkou, ale výhodou
 • bezúhonnosť

 


 

Stálym komisiám mestského zastupiteľstva patrí ročná odmena určená podľa počtu členov komisie z radov občanov / odborníkov (t.j. mimo poslancov), pričom na jedného člena komisie z radov občanov / odborníkov prináleží ročná suma vo výške 100,-EUR.

Poslancom ako členom stálych komisií neprináleží odmena z ročnej odmeny komisie. Odmena sa vypláca za príslušný kalendárny rok vo výplatnom termíne v mesiaci november príslušného kalendárneho roku.

Rozdelenie odmien členom komisie sa vypláca na základe návrhu predsedu komisie s prihliadnutím na účasť a aktivitu jednotlivých členov v rámci pôsobnosti a činnosti komisie.

 


 

Každá komisia Mestského zastupiteľstva vyhodnotí obdržané žiadosti a návrh na zaradenie vybraných členov komisie z radov občanov predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Nitra, s predpokladaným termínom dňa 31.01.2019.

 

Požadované informácie zašlite do pondelka, 07.01.2019, 12:00

  alebo

 

Súbory na stiahnutie:

Odmeňovanie členov a sekretárov komisií a VMČ  Ikona súboru pdf (42.1 KB)

MAIL:

Vyplnenú a naskenovanú žiadosť posielajte na: kancelaria.primatora@msunitra.sk

 

POŠTOVÁ ADRESA:

Kancelária primátora

Mestský úrad Nitra

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

 

Prípadné otázky prijímame na adrese kancelaria.primatora@msunitra.sk alebo na telefónnom čísle 037/6502112 a 037/6502122.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022