Prednosta mestského úradu

 • MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta MsÚ (prednosta).
 • Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
 • Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 • Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí MZ a MR s hlasom poradným a spolu s primátorom podpisuje
  zápisnice a uznesenia zo zasadnutia MZ a MR a nariadenia mesta.
 • Prednosta najmä:
  • rozhoduje o pracovnoprávnych záležitostiach MsÚ okrem tých, ktoré sú vyhradené primátorovi mesta
  • navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ
   zastupuje navonok MsÚ
  • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva porady vedúcich zamestnancov MsÚ, na týchto poradách sa riešia všetky otázky činnosti MsÚ, ukladajú sa konkrétne úlohy, ktoré sa pravidelne kontrolujú
  • podľa potreby vydáva smernice, pokyny a príkazy (spravidla písomne) na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ
   dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých útvarov a odborov MsÚ
  • sleduje výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu, na základe analýzy ich stavu určuje
   koncepčné riešenia
  • dbá o materiálno-technické vybavenie MsÚ a orgánov mesta
  • riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich zamestnancov a určuje ich pracovné náplne
  • plní úlohy na úrovni vzťahov a spolupráce s orgánmi štátnej správy, orgánmi verejnej správy, podnikmi a organizáciami, ktoré pôsobia na území mesta
  • koordinuje a riadi spoluprácu MsÚ s organizáciami a spoločnosťami v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta
  • má právo zúčastňovať sa zasadnutí komisií MZ a VMČ
  • plní ďalšie úlohy podľa pokynov a rozhodnutí primátora a uznesení MZ alebo MR.

Koordinátor integrácie cudzincov v Nitre je zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu MsÚ, ktorý sa podieľa na nastavovaní a realizácii politiky mesta Nitra pre integráciu cudzincov.
Zabezpečuje a koordinuje spolupracujúcu platformu pre integráciu cudzincov s verejnými aj súkromnými inštitúciami na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Vytvára podporu pre partnerské organizácie zainteresované na riešení procesu integrácie cudzincov, participuje na nastavovaní spoločnej politiky a stratégie s vládnymi, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami, vrátane miestnych komunít cudzincov.

 • riadi projekty a pracovné tímy podľa smernice o riadení projektov
 • predkladá pravidelné správy o priebehu projektov vo všetkých ich fázach
 • navrhuje zmeny jednotlivých procesov v oblasti riadenia projektov
 • zodpovedá za:
  • vypracovanie a spravovanie dokumentov, príručiek, metrík, procesov a techník pre správne
   riadenie projektov
  • elektronickú archiváciu projektov
  • identifikáciu a odporúčanie zdrojov naprieč projektami
 • definuje štandardy pre projektové riadenie
 • odporúča zdroje naprieč všetkými projektami
 • spravuje centrálnu databázu všetkých projektov a zodpovedných zamestnancov, žiada o predkladanie výstupov za jednotlivé projekty
 • zabezpečuje agendu pre oblasť uplatňovania politiky kvality a neustáleho zlepšovania v samospráve Mesta Nitra a MsÚ v Nitre
 • zabezpečuje agendu pre oblasť spoločenskej zodpovednosti v samospráve Mesta Nitra a MsÚ v Nitre
 • zodpovedá za spracovanie a napĺňanie koncepcie rozvoja manažérstva kvality vrátane spoločenskej zodpovednosti a neustáleho zlepšovania sa v súlade s víziou mesta Nitra a MsÚ v Nitre
 • presadzuje a zabezpečuje implementáciu moderných nástrojov manažérstva kvality (model CAF, benchmarking, Balanced Scorecard/BSC a iné) vrátane vyhodnocovania realizácie jednotlivých kľúčových aktivít a stanovených cieľov
 • riadi proces budovania, udržiavania a rozvoja systému kvality a neustáleho zlepšovania naprieč celým úradom
 • zabezpečuje spracovanie interných dokumentov systému kvality a kontrolu ich dodržiavania
 • zabezpečuje stanovenie a optimalizovanie procesov manažmentu kvality a podieľa sa na spoločnej analýze problémov v rámci celého úradu a jeho jednotlivých organizačných jednotiek
 • zodpovedá za metodické riadenie a koordináciu organizačných jednotiek MsÚ v oblasti manažérstva kvality
 • zodpovedá za zostavenie, riadenie a delegovanie úloh tímov kvality vytvorených zo zamestnancov
 • organizačných jednotiek MsÚ pre oblasť manažérstva kvality, vrátane kontroly a akceptácie vykonanej práce
 • zabezpečuje monitorovanie, vyhodnocovanie účinnosti a implementácie systému kvality, úspešnosti zvolených postupov a interpretáciu získaných údajov
 • spolupracuje na tvorbe podkladov, správ a reportov pre vedenie mesta Nitra a prednostu MsÚ
 • podieľa sa na verejnej propagácií potrebných zmien
 • zabezpečuje rokovania so zainteresovanými stranami, aktívne sa zapája do benchmarkingu a benchlearningu
 • koordinuje zber podnetov od zainteresovaných strán naprieč celým úradom
 • navrhuje spôsoby získavania a používania informácií o potrebách a spokojnosti klientov a zainteresovaných strán, vykonáva a vyhodnocuje prieskumy spokojnosti zainteresovaných strán z pohľadu kvality
 • zodpovedá za plánovanie interných/externých hodnotení, auditov alebo získavania spätnej väzby v systéme manažérstva kvality
 • identifikuje neúplný proces a vyzýva kompetentné organizačné jednotky k spolupráci pre namodelovaniu procesu

Kontakty

Mgr. Martin Horák
prednosta mestského úradu
číslo dverí: 632
prednosta@msunitra.sk
PaedDr. Ivona Fraňová
koordinátorka integrácie cudzincov
číslo dverí: COMIN
ivona.franova@msunitra.sk
PhDr. Martina Bachnová
odborná referentka referátu riadenia projektov
číslo dverí: 408
martina.bachnova@msunitra.sk
Ing. Monika Reiskupová
odborná referentka referátu riadenia kvality
číslo dverí: 529
monika.reiskupova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 5. 2023
Upravené: 16. 5. 2023