OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
24. marec 2014
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
súlade s ustanovením § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení nadlimitnej zákazky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 173/2013 pod číslom 15081-MST zo dňa 05. 09. 2013 s predmetom zákazky: „Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov ".

Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení použitého postupu zadávania zákazky z dôvodu, že neboli predložené viac ako dve súťažné ponuky na každú časť (časť „A“ a časť „B“) predmetu zákazky. Okrem toho na predmet zákazky v časti „A“ boli predložené súťažné ponuky, ktoré sú výrazne vyššie ako vykonaný prieskum trhu, čo podľa názoru verejného obstarávateľa by mohlo spôsobiť porušenie princípu hospodárnosti v zmysle § 9, ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Výber dodávateľa bude realizovaný postupom nadlimitnej zákazky, ktorá bude vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania v priebehu mesiaca apríl 2014.

V Banskej Bystrici : 21. 03. 2014

Za verejného obstarávateľa:
Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená výkonom VO

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Oznámenie o zrušení Ikona súboru pdf (388 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014