OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY - Súvislá oprava spevnených plôch pred OD Lipa - ul. Výstavná
6. marec 2014
.

Verejný obstarávateľ:
Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
IČO: 00308307

Názov zákazky: „Súvislá oprava spevnených plôch pred OD Lipa – ul. Výstavná.“

Druh zákazky: Stavebné práce

Druh postupu: Podlimitná zákazka
V súlade s § 46 bod 2 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní oznamuje zrušenie použitého postupu zadávania verejného obstarávania na zákazku „Súvislá oprava spevnených plôch pred OD Lipa – ul. Výstavná“ z dôvodu, že sa zmenili okolnosti v opise predmetu zákazky, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie. Pôvodný rozsah prác sa rozširuje o plochu 514,7 m2 – sadové úpravy a vytvorenie plochy pre kontajnery na odpad. Túto zmenu nebolo možné pri vyhlasovaní verejného obstarávania predvídať.

Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky v roku 2014 postup zadávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzačom ďakujeme za účasť v sútaži.


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014