OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
3. apríl 2014
Verejný obstarávatel: Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra ICO: 00308307
Verejný obstarávatel: Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra ICO: 00308307

Názov zákazky: „Oprava strechy MŠ – Zvolenská.“
Druh zákazky: stavebné práce
Druh postupu: podlimitná zákazka podla §9 ods. 9 zákona c. 25/2006 o verejnom obstarávaní
V súlade s § 46 bod 2 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Mesto Nitra ako verejný obstarávatel podla § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
oznamuje zrušenie použitého postupu zadávania verejného obstarávania na zákazku „Oprava
strechy MŠ – Zvolenská“ z dôvodu, že sa zmenili okolnosti v opise predmetu zákazky, za
ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie.
Oprava strechy MŠ Zvolenská v case vypísania výzvy na predloženie ponuky obsahovala
dodávku a montáž strešnej fólie z PVC. V zmysle stavebno-technického riešenia pri plošnej
oprave cca 700m2 absentuje oprava atikového múrika, výmena atikového oplechovania za fóliu
z PVC s vyspádovaním do vnútra strešného plášta k odvodnovacím žlabom. Týmto sa výmena
strešnej PVC fólie zväcší o cca 200m2. Bez uvedených prác nad rozsah predmetu zákazky je
stavebno-technické riešenie nevyhovujúce.
Túto zmenu nebolo možné pri vyhlasovaní verejného obstarávania predvídat.
Verejný obstarávatel použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky v roku 2014
postup zadávania podla zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzacom dakujeme za úcast v sútaži.


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014