Oznam Mesta Nitra k podávaniu daňových priznaní k daní z nehnuteľností
8. január 2016
Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2015 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, je povinný najneskoršie do 31.1.2016 podať priznanie k dani.

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2015 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2016 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Mestskom úrade v Nitre v klientskom centre. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v klientskom centre MsÚ Nitra a taktiež sú zverejnené aj na stránke Mesta Nitry.

 

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 

 1. Predaj nehnuteľnosti

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 1. Kúpa nehnuteľnosti

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy

 1. Dedičstvo

Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 1. Darovanie

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 1. Stavebný pozemok

Predložiť právoplatné stavebné povolenie

 1. Kolaudácia stavby

Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby

 1. Odstránenie stavby

Predložiť právoplatné búracie povolenie

 1. Zmena užívania stavby

Predložiť doklad o zmene užívania stavby

 1. Zmena charakteru pozemku

Predložiť výpis z listu vlastníctva

 1. Dražba

Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

 

Iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú:

 

 1. Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S

Predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2015

 1. Osoby osamelo žijúce nad 70 rokov

Predložiť občiansky preukaz

 

Tlačivá a formuláre (Odbor miestnych daní a poplatkov)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022