Oznam Mesta Nitra k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností
21. december 2023

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2023 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31. 1. 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Mestskom úrade v Nitre v klientskom centre. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v klientskom centre MsÚ Nitra a taktiež sú zverejnené aj TU.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 1. Predaj nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 2. Kúpa nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.
 3. Dedičstvo
  Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 4. Darovanie
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 5. Stavebný pozemok
  Predložiť právoplatné stavebné povolenie.
 6. Kolaudácia stavby
  Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 7. Odstránenie stavby
  Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom.
 8. Zmena užívania stavby
  Predložiť doklad o zmene užívania stavby.
 9. Zmena charakteru pozemku
 10. Dražba
  Predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

Iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú:

 1. Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S
  Predložiť k nahliadnutiu fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2023.
 2. Osoby osamelo žijúce nad 70 rokov
  Predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz.

Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024