Odpovedáme na často sa opakujúce otázky daňovníkov miestnych daní a poplatkov
21. december 2023

Na odbore miestnych daní a poplatkov sú telefonické linky často preťažené. V snahe odľahčiť ich a zároveň odpovedať na často sa opakujúce otázky daňovníkov miestnych daní a poplatkov, sme sa rozhodli aj touto cestou uviesť nasledovné:

  • Rozhodnutia, ktorými Mesto Nitra vyrubuje daňovníkom poplatok za komunálne odpady a daň za psa na rok 2024 budú doručované do poštových schránok daňovníkov v termíne od 15. 3. 2024 do 15. 4. 2024 a rozhodnutia, ktorými vyrubujeme daň z nehnuteľností budú doručované v termíne od 15. 4. 2024 do 15. 5. 2024. Daňovníkom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručenie budeme posielať rozhodnutia iba elektronicky, preto upozorňujeme, aby si sledovali svoje elektronické schránky a neočakávali, že im mesto pošle rozhodnutia aj v papierovej forme.
  • Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie poplatku za komunálne odpady na rok 2024 je možné podať až po vyrubení poplatku a doručení rozhodnutia v termíne od 1. 4. 2024 do 30. 1. 2025. Odporúčame podať žiadosť až koncom roka 2024, keď už je možné relevantne vydokladovať celý rok 2024. K žiadosti je potrebné priložiť doklady (v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) potvrdzujúce dlhodobý pobyt osoby mimo trvalého bydliska.
  • Osoby, ktoré dovŕšili k 1. 1. 2024 vek 72 rokov nemusia žiadať o 50 %-né zníženie poplatku za komunálne odpady. Zníženie im bude uplatnené aj bez žiadosti. Osoby, ktoré dovŕšia vek 72 rokov až po 1. 1. 2024 nemajú v zmysle platného VZN nárok na zníženie poplatku v roku 2024.

Najčítanejšie správy
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024