Odbor projektového a strategického riadenia

Odbor projektového a strategického riadenia zastrešuje stanovuje rozvojové priority a ciele činnosti mesta z pohľadu krátkodobého a dlhodobého horizontu a navrhuje stratégie a spôsoby ich dosiahnutia. Zároveň pripravuje, implementuje, koordinuje a riadi projekty financované z externých dotačných zdrojov ministerstiev, dotačných programov nadácií, fondov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 • Referát projektového riadenia
  • sleduje a zhromažďuje informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z fondov EÚ, dotácií ministerstiev a iných zdrojov v záujme rozvoja mesta
  • zabezpečuje kompletný proces implementácie a sledovania získaných projektov
 • Referát miestneho rozvoja a strategických činností:
  • zabezpečuje prípravu a tvorbu strategických dokumentov, legislatívnych opatrení a pozičných dokumentov na úrovni mesta, koordináciu odborov mesta pri kreovaní týchto dokumentov
  • zabezpečuje koordináciu odborov mesta pri kreovaní strategických dokumentov
  • monitoruje plnenie všetkých spracovávaných dokumentov a analýz
 • Referát inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
  • vyhľadáva a navrhuje inovatívne postupy a využívanie moderných technológií pre efektívnejšie a transparentnejšie fungovanie orgánov mesta, mestského úradu, mestských organizácií a obchodných spoločností

Kontakty

Mgr. Vladimír Ballay
vedúci odboru projektového a strategického riadenia
číslo dverí: 511
vladimir.ballay@msunitra.sk
Diana Čeriová
projektový manažér pre rozvojové projekty v oblasti vzdelávania a sociálnych vecí
číslo dverí:
diana.ceriova@msunitra.sk
Mgr. Marek Dojčán
referent udržateľného mestského rozvoja
číslo dverí: 512
marek.dojcan@msunitra.sk
Ing. Branislav Drgoňa
referent – projektový manažér pre EŠIF
číslo dverí: 530
branislav.drgona@msunitra.sk
JUDr. Radoslav Dunčko
referent – projektový manažér pre EŠIF
číslo dverí: 530
radoslav.duncko@msunitra.sk
Ing. Katarína Kretterová
referentka pre interné činnosti
číslo dverí: 512
katarina.kretterova@msunitra.sk
Mgr. Andrea Oravcová
referentka – projektová manažérka pre EŠIF
číslo dverí: 530
andrea.oravcova@msunitra.sk
Ing. Dáša Petríková
referent udržateľného mestského rozvoja
číslo dverí: 530
dasa.petrikova@msunitra.sk
Mgr. Lucia Szórád
projektový manažér
číslo dverí: 529
lucia.szorad@msunitra.sk
Mgr. Peter Velty
odborný referent – projektový manažér pre EŠIF
číslo dverí: 530
peter.velty@msunitra.sk

Vytvorené: 14. 9. 2022