Nitra tvorí nový územný plán
9. december 2020
Útvar hlavného architekta chce do procesu rozhodovania zapojiť aj názory a potreby verejnosti

Útvar hlavného architekta chce do procesu rozhodovania zapojiť aj názory a potreby verejnosti.

 

Radnica pripravuje zadanie pre spracovanie nového územného plánu s vlastnou predstavou, ktorá je v súlade s východiskami a trendami rozpoznateľnými na globálnej aj lokálnej úrovni. Územný plán z roku 2003 prešiel dodnes šiestimi zmenami a doplnkami, čo je jasným signálom, že spoločnosť sa mení a preto mesto musí reagovať komplexne. „Pocitovo sa totiž nachádzame v bode zlomu, kedy sa Nitra mení z poľnohospodárskeho centra na industriálne mesto.“ hovorí Viktor Šabík, hlavný architekt mesta.

Prvým krokom bol vznik koordinačnej skupiny pre tvorbu územného plánu. Tvoria ju architekti, krajinní architekti, dopravní inžinieri a iní odborníci, ktorí zastupujú zainteresované odbory mestského úradu v Nitre. Odborná verejnosť je zastúpená členmi Komisie mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť. Akademickú verejnosť reprezentujú odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Do prípravy tohto strategického dokumentu bude zapojená aj verejnosť. Prebehlo pripomienkovanie zo strany verejnosti, ktoré sa mestu nezdalo byť dostatočným nástrojom na zapojenie občanov do tvorby. „Sledujeme pozitívne zmeny v našej spoločnosti a silnú objednávku na čo najvyššiu mieru transparentnosti,“ zdôvodňuje Šabík.

Chceme dosiahnuť diskusiu

Radnica začala hľadať nástroj na efektívnu participáciu obyvateľov. „Najjednoduchšia by bola anketa, z ktorej by sme získali odpovede na položené otázky. To, čo chceme dosiahnuť my, je diskusia,“ hovorí Šabík. Na Slovensku nemá ešte žiadne mesto, v takomto rozsahu, dostatočné skúsenosti s aktívnou participáciou obyvateľstva pri tvorbe tak strategického dokumentu. Radnica sa preto rozhodla využiť možnosť externej facilitácie. V tomto období mali prebiehať stretnutia s občanmi mestských častí, plány však poznačila pandemická situácia. Preto bola radnica nútená stretnutia presunúť na jar. „Nahradili sme ich virtuálnymi stretnutiami s ich zástupcami vo výboroch mestských častí, prostredníctvom ktorých sa snažíme získať čo najviac podnetov a nápadov, na ktoré budeme chcieť nadviazať pri nasledujúcich stretnutiach s verejnosťou,“ hovorí Šabík.

Nová webová stránka tu

Od začiatku procesu prípravy nového územného plánu chce mesto informovať nitriansku verejnosť o všetkých východiskách, trendoch, princípoch a cieľoch dostatočne široko a zrozumiteľne. Vzhľadom na prísne opatrenia mesto zvolilo pre širšiu komunikáciu webovú stránku, ktorá ponúka adekvátny priestor pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojimi názormi, návrhmi a pripomienkami k vypracovaniu zadania. Stránka má byť nástrojom pre občanov, ktorý im ponúkne vstup do tvorby zadania pre spracovateľa územného plánu a miestom kultivovanej debaty o urbanizme, mobilite a súvisiacich témach. „Našou predstavou je interaktívna platforma, na ktorej sa občania dozvedia o základných výzvach a dilemách, pred ktorými mesto stojí. Stránka by sa preto z nášho pohľadu mala stať živým materiálom, nie statickým dokumentom,“ dodáva Šabík.

Šanca definovať, čo od mesta chceme

Koncom jari 2021 prebehne formou verejného obstarávania samotný výber spracovateľa, ktorého chce radnica zapájať do stretnutí so širšou verejnosťou. Predstava útvaru hlavného architekta je, že jarné stretnutia s verejnosťou budú mať formu workshopov alebo okrúhlych stolov, kde bude prebiehať živá diskusia. „Jednou zo zásadných výziev je vysvetliť obyvateľom, čo znamená tvoriť územný plán. Je dôležité, aby ich očakávania korešpondovali s realitou a predišli sme tak sklamaniam. Chceme, aby ľudia vedeli, že sa ich územný plán dotýka, a nielen vtedy, keď si idú stavať rodinný dom, aby vedeli, že územný plán je jeden z hlavných nástrojov tvorby mesta a nášho spoločného života v ňom,“ vysvetľuje Šabík.

 

Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022