Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový územný plán
8. február 2024

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Mesto Nitra vyhlasuje verejnú ideovú viacetapovú podlimitnú urbanistickú súťaž „Nový územný plán Mesta Nitra – súťažný dialóg“. Cieľom ideovej súťaže riešenej formou súťažného dialógu je získať návrh konceptu rozvoja a vízie pre mesto Nitra, ktorý sa stane hlavným východiskovým podkladom pre nový územný plán. Autor víťazného návrhu, ktorý vzíde z tejto súťaže sa tak stane partnerom a konzultantom pre spracovateľa územného plánu.

Súťaž člení zadanie do niekoľkých ťažiskových subtém, ktoré bude nutné vyriešiť a ktoré spolu súvisia:
A) Mesto v rámci regiónu
B) Vrstvenie / Koncepcia mesta
C) Prírodné fenomény
D) Priestranstvá a pohyb v meste
E) Regulácia a mierkové prehĺbenie

Okruh účastníkov:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval v tíme osobou odborne spôsobilou na
pozícii:

Autorizovaný architekt

podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či miestnej adresy uchádzača.

Krajinný architekt

podľa § 4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či miestnej adresy uchádzača.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 31. január 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. apríl 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11. október 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 16. október 2024

Porota:

Predseda: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Riadni členovia: Ing. arch. Pavel Paňák, Ing. arch. Milan Csanda (závislý od vyhlasovateľa), Ing. Štefan Lančarič, PhD. (závislý od vyhlasovateľa), Mgr. Martin Šveda, PhD.
Náhradníci poroty: Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch., Ing. Peter Mezei (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 6 500 €
2. cena za návrh: 5 000 €
3. cena za návrh: 3 500 €
+ odmena za postup do druhej etapy: 15 000 €

Webstránka súťaže


Najčítanejšie správy
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024