Lúčime sa s prof. PhDr. Petrom Libom, DrSc.
29. september 2020
V piatok 25. septembra nás vo veku 89 rokov navždy opustil prvý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, významný literárny vedec, historik a kritik

V piatok 25. septembra nás vo veku 89 rokov navždy opustil prvý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, významný literárny vedec, historik a kritik.

 

Peter Liba sa narodil 27. júna 1931 v obci Klenov, okres Prešov. Maturoval na Gymnáziu v Gelnici (1952). Pôsobil v Matici slovenskej, kde nastúpil po štúdiu slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1968 zastával funkciu riaditeľa Bibliografického ústavu. V roku 1973, po zákaze publikovania, odišiel z Matice slovenskej na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde sa stal vedeckým pracovníkom v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík. V roku 1991 ho zvolili za dekana Pedagogickej fakulty a v roku 1993 za rektora novovznikajúcej Vysokej školy pedagogickej. V roku 1996 sa stal prvým rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobil do roku 1999. Po odchode sa stal vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF, ktorú sám inicioval a zakladal.

Profesora Petra Libu si jeho študenti a spolupracovníci budú pamätať ako horlivého pedagóga a neúnavného vedca, ktorý vždy oduševnene sprostredkovával svoje vedomosti študentom. Udivoval svojimi rozsiahlymi poznatkami a bystrými postrehmi na akúkoľvek diskutovanú tému. Bol uznávanou vedeckou a pedagogickou autoritou v celoslovenskom meradle,“ uviedla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na ich webovej stránke.

Jeho rozsiahla vedecká, kultúrna a spoločenská činnosť mu priniesla množstvo uznaní a vyznamenaní. Je držiteľom Zlatej medaily Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Čestného uznania Literárneho fondu, Pamätnej medaily Univerzity Konštantína Filozofa a iných. Bol nositeľom pápežského Rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého. V roku 2006 bol ocenený Cenou Fra Angelica v oblasti slovesného umenia.

Jeho celoživotná vedecká, pedagogická a kultúrna práca vychádzala z jeho záujmu o literatúru. Participoval na zostavovaní rôznych slovníkov a bibliografií – Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov, Bibliografia slovenských kníh 1901 – 1918, Čítanie starých otcov a iné. Na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre sa zaoberal otázkami literárnej komunikácie, semiotiky a folkloristiky.

V roku 1998 – v roku 750. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Nitry za dlhoročnú vedecko-výchovnú činnosť a zásluhy pri konštituovaní Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Česť jeho pamiatke.

Pohrebné obrady so zosnulým sa budú konať v utorok 29. septembra 2020 v obci Melek.

 

Lenka Mareková
foto: www.ukf.sk


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022