Koniec „odpadovej turistiky“ v Nitre
28. júl 2021
V platnosti je nové nariadenie, ktoré zabráni vyhadzovať odpad mimo okruh bydliska

V platnosti je nové nariadenie, ktoré zabráni vyhadzovať odpad mimo okruh bydliska.

 

V našom meste sa rozmohol negatívny jav zvaný odpadová turistika. V zberných nádobách a na kontajnerových stojiskách na sídliskách končí aj odpad, ktorého pôvodcami nie sú obyvatelia bytových domových v lokalite, v ktorej sa dané kontajnerové stojisko nachádza. Ide o obyvateľov z iných mestských častí či dokonca miest a obcí alebo podnikateľov, ktorí zneužívajú to, že stojiská na sídliskách sú verejne prístupné. Občania, ktorí bývajú v danej lokalite často nemajú kam dať svoj odpad, hlavne po víkende, kedy sa niektoré stojiská menia doslova na smetisko.

Z toho dôvodu Mesto Nitra pristúpilo k nasledovnému protiopatreniam:

Na uloženie zmesového komunálneho odpadu sa nariaďuje používať nádoby, ktoré sa nachádzajú v okruhu 150 m od miesta bydliska poplatníka. V prípade preplnenia smetných nádob v mieste bydliska poplatníka, môže poplatník v rámci komplexnej bytovej výstavby využiť najbližšie kontajnerové stojisko.

Odpad po konzumácii jedla a nápojov skonzumovaných na verejnom priestranstve v preukázateľne primeranom množstve môže občan umiestniť do ktorejkoľvek smetnej nádoby.

Okrem toho je zakázané, aby obyvatelia v IBV (rodinné domy), ukladali svoj odpad do kontajnerov na sídliskách a rovnako je zakázané, aby právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia ukladali odpad zo svojej podnikateľskej činnosti do kontajnerov na sídliskách.

Tieto usmernenia sú zakotvené v novom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Nitra č.3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

Porušenie tohto nariadenia bude sankcionované v zmysle platnej legislatívy.


Martin Pavelka

referent pre odpadové hospodárstvo

Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022