Komisie mestského zastupiteľstva majú poradnú iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb z radov odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzuje mestské zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a konkrétnych potrieb. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva, komisií a výborov mestských častí.


Vytvorené: 15. 10. 2021