„Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova“
13. december 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Stavebné práce od 1 000 do 3 300 €
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Stavebné práce od 1 000 do 3 300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
Sídlo:
Mesto: Nitra
PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova trieda 60
Telefón: +421 37 6502 272                       
Mobil: +421 911 802 654
Kontaktná osoby:
Ing. Miroslav Ondrejička – referent pre verejné obstarávanie, ondrejicka@msunitra.sk
 

2. Opis predmetu zákazky:
Pri odovzdaní staveniska, ktoré je predmetom zmluvy pre zhotovenie diela „Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova“ bolo zistené tvarovo miestnou obhliadkou, ktorej sa zúčastnili zástupcovia objednávateľa (Mesto Nitra) Ing. Pavol Hrdý a za zhotoviteľa revízny technik plynových zariadení Ján Kollár že v priestoroch umiestnenia regulácie a merania bol zistený zvýšený únik plynu. Zistenú skutočnosť revízny technik vyhodnotil ako havarijný stav, ktorý je nutné bezpodmienečne riešiť odstavením prevádzky.
Je nutné zabezpečiť výmenu 2 ks regulátorov tlaku plynu ALz 6U/BD v.č.26719/1978 a 26720/1978 – únik plynu cez bezpečnostné uzávery do ovzdušia. Zabezpečiť stavebnú úpravu murovaného otvoru osadenia regulátorov. Odvetranie z regulátorov tlaku plynu 2 ks zaústiť do spoločného potrubia oceľ. rúra DN20, ukončiť nad strechu budovy a uzemniť. Odvetrať priestor skrinky regulátora, umiestniť výstražné tabuľky. Zabezpečiť odstránenie plynu na kĺbovom spoji a šróubení plynomera. Zabezpečiť stavebnú úpravu murovaného otvoru osadenia plynomera, odvetranie do vonkajšieho priestoru – mriežky. Opraviť oceľovú skrinku plynomera – vadné pánty dvierok, umiestniť výstražné tabuľky.

Odstránenie tohto havarijného stavu je neodkladné lebo je ohrozený chod materskej školy.

3.Typ zmluvy:
objednávka

4.Miesto plnenia:
Materská škola, Benkova 17, 949 01 Nitra

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
do 3.000,00 EUR bez DPH

6. Termín dodania:
ihneď

7. Lehota na predloženie ponuky do:
13.11.2013 do 12:00 h.
Verejný obstarávateľ požaduje:
1.) Ponuku uchádzač predloží v uzavretej obálke s označením nápisom „Ponuka – neotvárať!“ s uvedením názvu „Oprava havárie regulačnej stanice plynu a plynomeru na MŠ Benkova“( na obálke je potrebné uviesť odosielateľa ).
2.) Spôsob doručenia – poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne        
do podateľne verejného obstarávateľa.

Po uplynutí tejto lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky.

9. Podmienky účasti:
– oprávnenie na podnikanie

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.

11. Elektronická aukcia:
Nie.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
13.1. Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore investičnej výstavby a rozvoja,
č.dv. 533, kontaktná osoba: Ing. Pavol Hrdý – referent pre prípravu stavieb, hrdy@msunitra.sk,
tel: 037/6502296

13.2. Obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
a) adresu verejného obstarávateľa
Mesto Nitra, Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
b) adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
označenie heslom „Oprava havárie regulačnej stanice plynu a plynomeru na MŠ Benkova.“   

13.3. Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.

13.4. Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzača.


 
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014