Europoslanci ocenili starostlivosť mesta o občanov v lokalite Orechov dvor
25. máj 2016
Poslanci Európskeho parlamentu navštívili v sprievode Ivana Švejnu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mestský úrad v Nitre

Poslanci Európskeho parlamentu Jana Žitňanská, Jan Keller a Brando Benihel navštívili uplynulý štvrtok v sprievode Ivana Švejnu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mestský úrad v Nitre. V kongresovej sále úradu sa delegácia stretla s viceprimátorom Jánom Vančom, poslankyňou MZ a predsedníčkou sociálnej komisie Renátou Kolenčíkovou, dočasne poverenou vedúcou odboru sociálnych služieb MsÚ Gabrielou Činčurovou, vedúcou odboru školstva MsÚ Máriou Orságovou, terénnymi sociálnymi pracovníkmi z Komunitného centra Orechov dvor. Prítomný bol aj prezident Maltézskej pomoci Július Brichta, ktorá v tejto lokalite podporuje výchovu mladej generácie.

 

Po krátkej a plodnej inštruktáži europoslanci osobne zavítali do lokality Orechov dvor, kde sú vysťahovaní neplatiči a sociálne neprispôsobiví občania, zväčša rómskeho etnika. Navštívili komunitné centrum, materské centrum i materskú školu, rozprávali sa s Petrom Zákopčanom, riaditeľom ZŠ Novozámocká, ktorú žiaci z tejto časti mesta navštevujú, zhovárali sa so sestričkami – saleziánkami, pôsobiacimi v materskom centre. Cieľom pracovnej cesty bolo oboznámenie sa so životom Rómov a hľadanie efektívneho riešenia sociálnej inklúzie. Europoslanci boli informovaní, že v komunitnom centre poskytujú terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho pracovníka komunitnú a terénnu sociálnu prácu. Na dennom poriadku je sociálne poradenstvo a prevencia, aktivity sociálnej inklúzie, ktorými sa usilujú o sociálne začlenenie obyvateľov tejto lokality. Ich ďalšie úsilie smeruje k zlepšeniu sociálnych návykov obyvateľov. Sociálni pracovníci usmerňujú obyvateľov lokality pri udržiavaní čistoty a hygieny v domácnostiach i v okolí bytoviek. Terénni sociálni pracovníci aktívne pomáhajú deťom pri príprave na vyučovanie, organizujú pre ne viaceré aktivity ako napríklad doučovanie, ale aj výlety za odmenu. Obrovský kus práce sa urobil spustením prevádzky celodennej materskej škôlky pre deti z Orechovho dvora s cieľom umožniť týmto deťom v predškolskom veku osvojiť si základné vedomosti a návyky nevyhnutné na zvládnutie požiadaviek základných škôl. Výsledkom by malo byť následne vytvorenie európskeho akčného plánu pre riešenie rómskej problematiky, ktorý by mal priniesť návrhy reálnych opatrení. Jedným z najdôležitejších faktorov úspešnej integrácie sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti je podľa europoslankyne Jany Žitňanskej vzdelanie, pretože ako povedala: „Treba začať pracovať s najmladšou generáciou. Len človek s určitou mierou vzdelania je schopný byť integrálnou súčasťou celej spoločnosti.“ (SY)

 

 

Na fotke poslankyňa EP Jana Žitňanská (vpravo), poslankyňa MZ Renáta Kolenčíková a saleziánka.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022