Európa pre slovenské mestá a regióny
9. február 2017
Mestá a regióny Európsku úniu mimoriadne zaujímajú. Prečo? Lebo ako sa hovorí, tím je taký silný ako jeho najslabší článok.

Mestá a regióny Európsku úniu mimoriadne zaujímajú. Prečo? Lebo ako sa hovorí, tím je taký silný ako jeho najslabší článok. Ak sa teda systematicky a rozumne sústreďuje pozornosť aj na tých slabších, posilní to aj celok. Pre EÚ je preto veľmi dôležité pomáhať rozvoju miest a regiónov v celej EÚ, vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Prinesie to lepšie služby, viac pracovných miest, a tým aj lepšiu kvalitu života pre ľudí. Aj pre Vaše mesto či obec..

Na Slovensku síce regionálne rozdiely stále sú, no niet pochýb, že Slovensko zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. Kým pred ním, v roku 2003, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55 % priemeru EÚ, vlani už dosiahol 77 % európskeho priemeru. Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých Slovensko spolufinancuje prevažnú väčšinu svojich verejných investícií. Znamená to, že tieto peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdrojom financovania potrieb jednotlivých štátov, sú tak v súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity v slovenských regiónoch. Len v období 2014 – 2020 pôjde napríklad na rozšírenie dopravných sietí na Slovensku vyše 3 miliárd eur, čo je viac ako 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí.

Najmä v roku 2015 európske fondy významne potiahli slovenskú ekonomiku. Slovensko vtedy v čistom získalo 570 eur na jedného obyvateľa, a tak sa v prepočte na obyvateľa stalo najväčším prijímateľom z rozpočtu EÚ v roku 2015. Na regionálnu politiku EÚ je tiež vyčlenená najväčšia časť rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. V tomto čase má Slovensko celkovo k dispozícii až 18,3 miliárd eur z európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako plánované príjmy slovenského štátneho rozpočtu na rok 2017. Verím, že slovenským regiónom výrazne pomôže aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Je naň pripravených 1,75 miliárd eur. Peniaze pôjdu na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a na zlepšenie kvality života v regiónoch s prihliadnutím na životné prostredie. Vďaka IROP bude zrekonštruovaných viac než 150 km ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk zdravotnej starostlivosti, zvýši sa počet detí v materských školách v menej rozvinutých regiónoch, vytvoria sa nové pracovné miesta a zlepší sa energetická hospodárnosť v bytových domoch o takmer 50 percent.

Treba však podčiarknuť, že nie je všetko len o peniazoch

Vstup do EÚ nám priniesol aj ďalšiu identitu. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj Európania. To nám garantuje nové práva a dáva aj nové možnosti. Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. V poslednom čase je mnohokrát skloňovaným slovom v súvislosti s Európskou úniou aj solidarita. Málokto si však uvedomuje, ako veľmi toto slovo vystihuje jednu z hodnôt európskeho zoskupenia a európskej identity. Podpora menej rozvinutých regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov je tiež prejavom solidarity s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí. Tá sa následne zvyšuje investíciami, ktoré nám prinášajú zrekonštruované školy, nemocnice, nové vedecké parky, diaľnice či nové pracovné miesta pre mladých. Všetky tieto projekty pomáhajú mestám, regiónom a zároveň zvyšujú kvalitu života.

Európska únia je o spolupráci medzi členskými krajinami a ich regiónmi. Je aj o spoločnej histórii, kultúre a hodnotách. Je dobré, že Európania sa vzájomne lepšie spoznávajú, vymieňajú si skúsenosti a uskutočňujú spoločné projekty. Teší ma, že slovenské mestá a obce sa do takejto spolupráce úspešne zapájajú a veľmi dobre využívajú program Európa pre občanov. Vďaka programu bolo u nás podporených viac ako 200 projektov, ktoré umožnili realizáciu desiatok stretnutí občanov partnerských miest, poznávacích návštev v zahraničných mestách, ako aj množstvo spomienkovo-informačných podujatí.

Je dôležité, aby sme na Slovensku dobre poznali naše európske práva a aj rozsiahle príležitosti, ktoré nám Európska únia prináša. Len tak budeme schopní ich aj plne využívať a budú nám všetkým: ľuďom, obciam, mestám, regiónom, ako aj celému Slovensku prinášať úžitok a zlepšovať náš život.

Dušan Chrenek,

vedúci Zastúpenia Európskej únie na Slovensku

Symboly Európskej únie

Identitu EÚ tvorí viacero symbolov, ktoré sú zároveň zakotvené v zakladajúcej zmluve. Každý zo symbolov istým spôsobom pripomína hodnoty Európskej únie a jej jednotu.

VLAJKA

Najznámejším a aj najvýraznejším symbolom európskej identity z nich je vlajka. Tvorí ju kruh zlatých hviezd na modrom podklade. Hviezdy symbolizujú ideály jednoty, solidarity a harmónie medzi ľuďmi v Európe. Ich počet nesúvisí s počtom členských štátov, kruh však vyjadruje ich jednotu, pripomína tiež počet mesiacov v roku a dvanásť znamení zverokruhu.

HYMNA

Ďalším symbolom EÚ je európska hymna, ktorá vychádza z Beethovenovej Deviatej symfónie. Melódiu skomponoval v roku 1823 ako hudobný podklad pre verše Schillerovej Ódy na radosť. Hymna symbolizuje Európu v širšom zmysle, nemá žiadny text, pozostáva iba z hudby. Vyjadruje v univerzálnom jazyku hudby ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné pre celú Európu. Nenahrádza národné hymny členských štátov EÚ, skôr oslavuje ich spoločné hodnoty. Hymna sa hrá na oficiálnych slávnostiach, ktoré súvisia s EÚ.

MOTTO

Európa je rôznorodá, čo vyjadruje aj ďalší zo symbolov EÚ – heslo „Zjednotení v rozmanitosti“, ktoré sa používa už 17 rokov. Symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

MENA

Euro je najhmatateľnejším úspechom európskej integrácie – je to mena spoločná pre 19 z 28 členských štátov EÚ, ktorú každodenne používa okolo 338,6 miliónov ľudí. Prínosy spoločnej meny okamžite pocíti každý, kto cestuje do zahraničia alebo nakupuje na internete od predajcu z iného štátu. Začalo sa používať 1. januára 1999 ako virtuálna mena pre bezhotovostné transakcie a na účely účtovníctva. Bankovky a mince začali cirkulovať 1. januára 2002. Na Slovensku máme euro ako oficiálnu menu od 1. januára 2009.

DEŇ EURÓPY

Deň Európy, ktorý si pripomíname 9. mája, je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň predstavuje výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022