Dotácie sa budú prideľovať podľa nového VZN
17. september 2019
Iniciatívni občania mesta Nitry si v posledných rokoch zvykli, že na podporu ich iniciatívy vyčleňuje samospráva dotácie

Iniciatívni občania mesta Nitry si v posledných rokoch zvykli, že na podporu ich iniciatívy vyčleňuje samospráva dotácie.

 

Dotačný mechanizmus určuje Všeobecne záväzné nariadenie č.  9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry, schválili mestskí poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve.

„Týmto  novým  VZN  mesto  Nitra  reagovalo  na  zmeny,  ktoré nastali  od  roku  2001,  kedy bolo vydané  pôvodné  VZN  o poskytovaní  dotácií. Hlavnými  zámermi  novej  úpravy poskytovania dotácií sú umožniť  jednotlivým  komisiám  a odborom  upraviť  detaily  jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o dotácie podľa aktuálnych potrieb a priorít,“ vysvetľuje nový systém predkladateľ návrhu Martin Horák, vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti na mestskom úrade. 

„Zároveň sme pristúpili k elektronickému podávaniu žiadostí o dotácie, ktorý je flexibilný a uľahčuje komunikáciu medzi samosprávou a žiadateľom. Umožní vzájomnú výmenu  informácii a efektívnejšie spracovanie žiadostí, ktoré bude výlučne cez online systém, ktorý žiadateľ vykoná registráciou v elektronickom systéme, ktorý je dostupný na: https://nitra.egrant.sk/. V neposlednom rade, čo je aj našou prioritou je odbúranie byrokracie, byť transparentný a dbať na životné prostredie, čo znamená že celým procesom žiadateľ nepoužije ani jeden hárok papiera.“ vysvetlil Martin Horák.

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nitry. V súčasnosti pripravujeme výzvy na podporu nasledujúcich cieľových oblastí:

  • kultúra a kreatívny priemysel
  • kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
  • šport a rozvoj telesnej kultúry
  • sociálna oblasť a podpora verejného zdravia
  • rozvoj cestovného ruchu v meste

O dotácie môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktorí pôsobia, či vykonávajú činnosť na území mesta, prípadne poskytujú služby obyvateľom mesta. Právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len v takom prípade, ak táto právnická osoba  nemá  právoplatne  uložený  trest  zákazu  prijímať  dotácie,  alebo  subvencie, prípadne  trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

 

Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022