Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre
7. august 2018
1. september – 30. september 2018

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre

1. september – 30. september 2018

 770. výročie udelenia kráľovských výsad Nitre

2. september 2018

Téma : Zdieľané dedičstvo

Plagáty  Ikona súboru pdf (2.2 MB)

 

Tlačová správa ku Dňom EKD 2018 v Nitre 2. – 30. septembra 2018

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou., ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch s cieľom zvýšiť povedomie a hrdosť obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Slávnostné otvorenie DEKD na Slovensku organizujú Ministersvo kultúry SR, národný komitét Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí  Slovenska. V  tomto roku bude hostiť slávnostný otvárací ceremoniál 2. septembra 2018 mesto Nitra spoločnou témou: Zdieľané dedičstvo.

Téma sa vždy snaží obsiahnuť hodnoty hmotného kultúrneho dedičstva a zároveň ich spojiť s výnimočnosťou nehmotného.

Mesto Nitra smerovalo svoje aktivity tiež k tomuto spojeniu, veľmi nápaditou a atraktívnou formou sprístupní vybrané pamiatky, pamätihodnosti a kultúrne inštitúcie čo najširšiemu spektru záujemcov v  dňoch 2. až  30. septembra. Všetky účastnícke body budú vizuálne označené, aby návštevníci vedeli, kde sa môžu niečo nové dozvedieť.

Slávnostné otvorenie DEKD v Nitre sa uskutoční na Svätoplukovom námestí 2. septembra o 19:00 v úvode benefičného koncertu Hoj, vlasť moja poriadaného ku Dňu ústavy Slovenskej republiky a 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Nitra. V programe bude účinkovať Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Orchester Jána Berkyho-Mrenicu, Dušan Jamrich a sólisti Opery SND Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, Martin Babjak,  Otokar Klein, Ján Babjak.

Pamätným dňom mesta Nitry je 2. september, ustanovený pri príležitosti udelenia výsad nitrianskym mešťanom v roku 1248 uhorským kráľom Belom IV. za ich preukázané zásluhy v čase vpádu Tatárov.

Nitra si tento pamätný deň, kedy sa stala kráľovským mestom, pripomenie  na  mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva udeľovaním ocenení Mesta Nitry i rôznymi kultúrno-spoločenskými  akciami  organizovanými mestom…

Túto významnú dejinnú udalosť si pripomenieme  historickým sprievodom z Vŕšku cez Kupeckú ulicu na Svätoplukovo námestie. V stredoveku bolo na Vŕšku námestie, teraz  ožije duchom stredovekých osláv s ukážkami dobového života.  Historický trh s remeselníkmi, bude prebiehať na pôvodnom mieste, kde býval.

 Svätoplukovo námestie a pešia zóna ožijú v popoludňajších hodinách jarmokom ľudových remesiel, výtvarných diel, tvorivými dielňami pre deti a ľudovou detskou hudbou v podaní ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

Divadelná inscenácia Kráľ Belo IV. a jeho rodina v podaní súboru DRIM ZUŠ J. Rosinského, ktorá sa uskutoční  vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea je netradičným spracovaním osudov kráľovskej rodiny v kontexte historických udalostí na území strednej Európy.

V rámci DEKD bude 4. septembra v Synagóge uvedená publikácia Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693, Pramenná edícia najstaršej úradnej knihy mesta z pera Petra Keresteša. Spolu s uvedením publikácie bude otvorená výstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre a zároveň sa uskutoční vernisáž filatelistickej výstavy 100 rokov československej poštovej známky.

 

V Kňazskom seminári sv. Gorazda na Samovej ulici sa 6. a 7. septembra uskutoční medzinárodná konferencia, organizovaná Archeologickým ústavom SAV v Nitre, ktorá si dala za cieľ zhodnotiť 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu.

 

Neoddeliteľnou súčasťou DEKD je každoročné odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá (len pre pozvaných hostí). Tohtoročné odovzdávanie prestížnych cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok sa uskutoční 7. septembra o 14:00 v koncertnej sále Župného domu v Nitre. Slávnostným vyvrcholením podujatia bude o 18:00 v priestoroch Synagógy galakoncert operného tria La Gioia.

 

Mesto Nitra ponúka veľmi bohatý program i v rámci sprievodných podujatí, ktorý je zostavený tak, aby oslovil verejnosť rôznych generácií, s rôznymi záujmami. Tohtoročné heslo Zdieľané dedičstvo umožnilo zahrnúť do DEKD široké spektrum aktivít: výstavy, komentované prehliadky KPÚ Nitra, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, prednášky, jarmoky, koncerty, netradičné pobyty v prírode s možnosťou predstavenia hodnôt urbanizmu, ale aj prezentácie tradícií a zvykov v našom regióne, šikovnosti, umu a majstrovstva generácií tu žijúcich, či rôznych historických udalostí, ktoré formovali náš región s vysokým prírodným a kultúrnym potenciálom.

 

V navštevovanom Ponitrianskom múzeu budú novootvorené výstavy so špeciálnym výberom, Krajské osvetové stredisko okrem prednášok organizuje sériu seminárov a tvorivé dielne ľudových remesiel pre deti.

Do podujatia sa už tradične zapája aj KPÚ Nitra komentovanými prehliadkami odborných metodikov  vybraných známych i menej známych pamiatok na území mesta a tiež Dňom na KPÚ Nitra, v rámci ktorého sú pre návštevníkov pripravené prednášky o architektonických a výtvarných hodnotách našej minulosti, ukážky a objasnenie problematiky reštaurovania a hravé spoznávanie pamiatok pre najmenších.

Nitra sa zapojí do medzinárodnej aktivity „Ringing the bells“. Ide o zvonenie zvonov medzi 18:00 a 18:15 po celej Európe na Medzinárodný deň mieru 21. septembra. Zvuk zvoniacich zvonov na území mesta bude  vyjadrením hodnoty viery, solidarity a mieru ktoré chceme  odovzdať nasledujúcim generáciám.

Katedra archeológie FF UKF v Nitre v spolupráci s CHKO Ponitrie a KPÚ Nitra sa postarajú o zážitok  deťom, ktoré  chcú hravou formou  spoznávať krásy prírody Nitry a okolia,  zaujímavosti pamiatok Horného mesta spolu s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov.

Katedra muzeológie FF UKF v Nitre pripravila neformálnu prezentáciu dejín Nitry prostredníctvom zážitkovej formy spoznávania sôch Horného mesta.

Zaujímavé oživenie a pohodu prinesie tiež Slovenské poľnohospodárske múzeum , ktoré v rámci DOD organizuje Nedeľný piknik na dekách v areáli  múzea, s bohatým kultúrnym programom, tvorivými dielňami a zábavou pre deti , divadlom a prehliadkou expozícií.

Na Kalvárii sa uskutoční piknik vo farskej záhrade spojený s oboznámením sa s dejinami farnosti a misijnej činnosti SVD a komentovanou prehliadkou Kostolíka Božieho hrobu pod názvom Deň otvorených dverí na Kalvárii.

Nitrianska galéria pripravila okrem vstupov do svojich depozitov tiež výtvarné tvorivé dielne  pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií.

Židovská náboženská obec v Nitre rozprávaním svojej členky pútavou formou priblíži význam sviatkov pre židovskú rodinu, tradície a zvyky s nimi spojenými, spolu s názornou ilustráciou predmetov.

V aule SPU v Nitre sa uskutoční prednáška o histórii areálu Vysokej školy poľnohospodárskej, jeho významu pre mesto Nitra a následný urbanistický rozvoj,  spojená s výstavou malieb z obdobia výstavby areálu a historických fotografií a prehliadkou objektov NKP,  pod názvom Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V Kostole sv. Ladislava sa uskutoční  aktivita „A. Grassalkovič, málo známy mecenáš…“ vypovedajúca o živote a diele A. Grassalkoviča v prepojení s Nitrou a piaristami v  podaní študentov Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre.

Zoborský skrášľovací spolok v tradične záujemcom o históriu ponúkne  netradičný zážitok prostredníctvom divadelného predstavenia Starého divadla Karola Spišáka „Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi“, v spolupráci s Mestom Nitra sú pripravené tvorivé dielne pre deti, prehliadky so sprievodcom, jazda konským povozom a v spolupráci s AÚ SAV v Nitre sa uskutoční tiež otvorenie lapidária archeologických nálezov v areáli kláštora.

Záverečným podujatím DEKD 2018 v Nitre bude spoločný projekt Mesta Nitry a ZUŠ J. Rosinského v Nitre Bartfay medzi nami pod názvom Piknik pri rukách. Vyvrcholí odhalením sochy akad. sochára T.Bartfaya „Pocta hudbe“ (Ruky) a jej návratu do verejného priestoru.

 

Nitra ponúka veľa a chceme, aby si to Nitrania i návštevníci mesta  užili. Práve oni sú súčasťou koloritu mesta a pamiatkam dodávajú potrebný život. Veríme, že toto podujatie nám pripomenie, že mesto tvoria ľudia aj pamiatky a všetci sú rovnako dôležití. Program je skutočne pre všetkých.

Databáza je prístupná na stránke www.dekd.sk , www.nitra.eu v sekcii Katalóg aktivít.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022