Celomestská deratizácia
4. september 2018
Mesto Nitra nariaďuje celomestskú   deratizáciu od  10. septembra  do 27. októbra  2018

Mesto Nitra

Na základe utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta Nitry v zmysle §4 ods. 3 písm.h), Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu, že celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území

nariaďuje

celomestskú   deratizáciu

od  10. septembra  do 27. októbra  2018

a stanovuje tieto podmienky pre jej zabezpečenie:

Fyzické osoby – občania sú povinní vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch rodinných domov, v priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, skládkach komunálneho a rastlinného odpadu a v okolí žúmp, resp. kanalizačných vpustí.

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé a oprávnené  vykonávať deratizáciu v zmysle platných predpisov. Na požiadanie Mesta Nitry nahlásiť deratizačnú firmu, ktorá deratizáciu vykonala.

Osoby (firmy) oprávnené na výkon deratizácie sú povinné:

  • najneskôr do ukončenia termínu celomestskej deratizácie t.j. do 27.10.2018 zaslať na Mestský úrad v Nitre, odboru komunálnych činností a životného prostredia zoznam osôb, ktorým vykonali deratizáciu v ich objektoch.
  • zúčastňovať sa rokovaní o koordinácii deratizácie, ktoré v prípade potreby zvolá Mesto Nitra.
  • riadiť sa pri výkone celomestskej deratizácie (dodržanie časového harmonogramu) pokynmi mesta Nitra.

Výkon deratizácie podlieha kontrole Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo, ako príslušnému orgánu štátnej správy a Mesta Nitry.

Bližšie informácie: Mestský úrad  v Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia, Štefánikova tr. 60. 950 06 Nitra, tel.  6502307.

 

 

 

                                                                                                   Jozef Dvonč

V Nitre dňa 28.06.2018                                                        primátor mesta Nitry

 

Súbory na stiahnutie:

Verejná vyhláška  Ikona súboru pdf (634.9 KB)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022