Biologický odpad zo záhrady nepáľte
27. október 2022

Vážení spoluobčania,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov sa zbiera oddelene od iných druhov odpadov. Tento odpad je možné kompostovať alebo  dávať do hnedých nádob určených na zber biologického odpadu.

Taktiež je možné bezplatne odovzdať tento odpad na ktorýkoľvek zberný dvor na území mesta Nitry alebo na mestskú kompostáreň v Krškanoch.

Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 1500 €.

Negatívne dôsledky spaľovania bioodpadu:

  • Pri spaľovaní odpadu vznikajú nebezpečné škodliviny a jedy, ktoré neunikajú vysoko do atmosféry, ale zostávajú v miestnostiach, kde sa páli alebo neviditeľné dopadajú späť do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť na dom, na záhradu, na úrodu…  Čím je spaľovanie nedokonalejšie (nízke teploty, málo kyslíka), tým viac škodlivín vzniká. Končia v našej domácnosti, v našom jedle a v našom tele. Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym a susedom môže spôsobovať zdravotné problémy. Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia.
  • Problematické je hlavne spaľovanie vlhkého biologického odpadu, ktoré sprevádza hustý dusivý dym. Vypaľovaním trávnych porastov a spaľovaním biologických odpadov ako sú lístie, vlhké drevo, suchá tráva, slama, vyhrabané zvyšky z trávnikov a záhonov sa do ovzdušia uvoľňujú jemné prachové častice, rôzne uhľovodíky, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a ďalšie problémové látky. Tie môžu spôsobiť celý rad zdravotných problémov, od pálenia očí až po zhoršenie chronických ochorení srdca a pľúc. Najviac ohrozenými sú osoby s ochorením srdca alebo pľúc, seniori, malé deti, osoby s cukrovkou a tehotné ženy.
  • Spaľovanie a skládkovanie bioodpadu ovplyvňuje aj naše ovzdušie a klímu. V porovnaní s kompostovaním sa pri spaľovaní bioodpadu vytvorí viac ako dvojnásobok oxidu uhličitého.
  • Spaľovaním prichádzame o suroviny, ktoré sme mohli získať pri vytriedení a recyklácii odpadu.


Martin Pavelka
Odbor životného prostredia

Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024
Radnica začala s vydávaním hlasovacích preukazov…
7. február 2024
Fašiangy 2024: Výzva pre jarmočníkov
12. január 2024