Akreditované subjekty môžu požiadať mesto o príspevok
21. apríl 2021
Príspevok je určený na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Príspevok je určený na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Mesto Nitra poskytne akreditovaným subjektom, ktoré nie sú centrom, finančný príspevok na ďalší rozpočtový rok. Musia oň požiadať do 30. júna. Pod akreditovaným subjektom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Žiadosť musí obsahovať:

  • základné identifikačné údaje o subjekte
  • doklad o akreditácii
  • popis projektu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre obyvateľov mesta Nitry
  • celkový rozpočet projektu
  • špecifikácia požadovanej výšky finančného príspevku od mesta
  • špecifikácia ďalších zdrojov financovania rozpočtu projektu

Žiadosti posielajte poštou na Mestský úrad Nitra, odbor sociálnych služieb alebo odovzdajte osobne na podateľni. Informácie poskytujú zamestnanci odboru sociálnych služieb na tel. čísle 037/6502 324.

Mesto poskytuje príspevok v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení Dodatku č. 4.

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022