Akreditované subjekty môžu požiadať mesto o príspevok
18. apríl 2023

Určený je na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Mesto finančný príspevok poskytne akreditovaným subjektom, ktoré oň požiadajú do 30. júna 2023.

Pod akreditovaným subjektom sa rozumie centrum a fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Akreditované subjekty môžu požiadať mesto o príspevok

Žiadosť musí obsahovať:

  • základné identifikačné údaje o subjekte
  • doklad o akreditácii
  • popis projektu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre obyvateľov mesta Nitry
  • celkový rozpočet projektu
  • špecifikácia požadovanej výšky finančného príspevku od mesta
  • špecifikácia ďalších zdrojov financovania rozpočtu projektu

Žiadosti posielajte poštou na Mestský úrad Nitra, odbor sociálnych služieb alebo odovzdajte osobne na podateľni. Informácie poskytujú zamestnanci odboru sociálnych služieb na tel. čísle037/6502 324.

Mesto poskytuje príspevok v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení Dodatku č. 4.

Lenka Mareková
Foto: ilustračné
AS


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024