Ak bude v hnedej nádobe nevhodný obsah, bioodpad nebude odvezený
6. marec 2023

Kolegovia z Nitrianskych komunálnych služieb sa pri vývoze hnedých nádob často stretávajú s tým, že občania dávajú do nádob aj odpad, ktorý do nich nepatrí. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad, ten nebude odvezený. 

Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu v Nitre

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) vzniká v záhradách, v sadoch  a domácnostiach.  Po jeho vytriedení zhodnocujeme odpad  kompostovaním, čím sa zdroje opäť dostanú do kolobehu.  V Nitre sa nachádza mestská kompostáreň, ktorá produkuje z bioodpadu kompost. Ten si môže každý občan Nitry odviesť a použiť pre vlastnú potrebu.

Efektívne kompostovanie si vyžaduje prísne pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Vložením  plastových vriec alebo surového živočíšneho odpadu sa kompost znehodnocuje a  nie je použiteľný do Vašich záhrad. Použite radšej papierové vrecia.

Čo patrí do hnedých  nádob na bioodpad ?

Do bioodpadu patrí tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, kôra zo stromov, hobliny, piliny, popol, zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie, kávová usadenina, škrupiny z vajec. Uvedený odpad sa kompostuje v mestskej kompostárni.

Čo nepatrí do hnedých nádob na bioodpad ?

Nepatrí sem mäso , tekuté potraviny (mlieko, polievky), oleje, potraviny v obaloch, sáčky,  žiadne  kosti, uhynuté telá zvierat, zvierací trus a iné exkrementy, chemicky upravené drevo, komunálny odpad, nebezpečné odpady.

Odpad, ktorí nepatrí do hnedých nádob roztrieďte, riaďte sa symbolmi a značkami na výrobkoch, prípadne vložte do nádoby na komunálny odpad alebo prineste na zberný dvor.

 Viac  o nakladaní s odpadom sa  dozviete vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitra č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Timea Galová, zdroj: www.nks.sk
Foto: autor, archív NKS, s.r.o.


Najčítanejšie správy
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024