Ak bude v hnedej nádobe nevhodný obsah, bioodpad nebude odvezený
6. marec 2023

Kolegovia z Nitrianskych komunálnych služieb sa pri vývoze hnedých nádob často stretávajú s tým, že občania dávajú do nádob aj odpad, ktorý do nich nepatrí. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad, ten nebude odvezený. 

Triedenie biologicky rozložiteľného odpadu v Nitre

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) vzniká v záhradách, v sadoch  a domácnostiach.  Po jeho vytriedení zhodnocujeme odpad  kompostovaním, čím sa zdroje opäť dostanú do kolobehu.  V Nitre sa nachádza mestská kompostáreň, ktorá produkuje z bioodpadu kompost. Ten si môže každý občan Nitry odviesť a použiť pre vlastnú potrebu.

Efektívne kompostovanie si vyžaduje prísne pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Vložením  plastových vriec alebo surového živočíšneho odpadu sa kompost znehodnocuje a  nie je použiteľný do Vašich záhrad. Použite radšej papierové vrecia.

Čo patrí do hnedých  nádob na bioodpad ?

Do bioodpadu patrí tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, kôra zo stromov, hobliny, piliny, popol, zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie, kávová usadenina, škrupiny z vajec. Uvedený odpad sa kompostuje v mestskej kompostárni.

Čo nepatrí do hnedých nádob na bioodpad ?

Nepatrí sem mäso , tekuté potraviny (mlieko, polievky), oleje, potraviny v obaloch, sáčky,  žiadne  kosti, uhynuté telá zvierat, zvierací trus a iné exkrementy, chemicky upravené drevo, komunálny odpad, nebezpečné odpady.

Odpad, ktorí nepatrí do hnedých nádob roztrieďte, riaďte sa symbolmi a značkami na výrobkoch, prípadne vložte do nádoby na komunálny odpad alebo prineste na zberný dvor.

 Viac  o nakladaní s odpadom sa  dozviete vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitra č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Timea Galová, zdroj: www.nks.sk
Foto: autor, archív NKS, s.r.o.


Najčítanejšie správy
Radnica do konca roka vysadí ďalších 170 stromov
27. november 2023
Obyvateľov Bernolákovej sa mesto pýtalo, ako by…
23. november 2023
Prvýkrát sa stretli partneri projektu URBACT…
6. november 2023
Na Klokočine pribudli nové polopodzemné kontajnery
25. október 2023