Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční 19.decembra
12. december 2018
V stredu, 19. decembra 2018  sa uskutoční druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre

V stredu, 19. decembra 2018  sa uskutoční druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Program začína o 8.00 h, miesto konania zasadnutia,  je tradične, v zasadačke Mestského úradu v Nitre (č. dv. 118), Štefánikova trieda 60.

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií

3. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo  dňa12.1995 v bodoch a), b), c), d) mat. č. 19

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 111/2001-MZ zo dňa 10.05.2001 v bode d) mat. č. 1242

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 mat. č. 1023/2013

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 55/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 v bode 1), 2) mat. č. 1359/2018

4. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2018 č. 1633/2018

5. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018 č. 1663/2018

6. Návrh na doplnenie člena z radov poslancov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu č. 1669/2018

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018 č. 1668/2018

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 č. 1659/2018

9. Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení neskorších dodatkov č. 1662/2018

10. Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s. r. o. (tenisové kurty v areáli futbalového štadióna FC Nitra) č. 1637/2018-1

11. Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018-MZ zo dňa 3. 2018 (Správa o stave pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť) mat. č. 1657/2018

12. Návrh na vzdanie sa predkupného práva k podielu 1/23-ina na parcele registra ,,C“ KN č. 1316 v kat. úz. Dolné Krškany č. 1658/2018

13. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Dražovce a Horné Krškany – Ing. Zuzana Krupová, PhD.) č. 1645/2018

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 280/2017-MZ zo dňa 07.09.2017 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe ,,Nitra – Obchodné centrum Möbelix – VN, TS, NN“) č. 1660/2018

15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 (prenájom pozemkov v lokalite Kamenec, k. ú. Mlynárce, Stability Invest, s. r. o.) č. 1656/2018

16. Návrh na zmenu nájomcu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra č. 1641/2018

17. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, ul. Prešovská) č. 1665/2018

18. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (PJ REAL, s. r. o. – odpredaj pozemku – k. ú. Horné Krškany) č. 1661/2018

19. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, ul. Lomnická) č. 1664/2018

20. Interpelácie

21. Diskusia

22. Návrh na uznesenie

23. Záver


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022