Zápis do novej škôlky na Zobore
31. august 2020
MŠ Dobšinského má 6 tried po 24 detí

Oznam k zápisu detí do novozriadenej Materskej školy, Dobšinského 2885, Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2020/2021

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční

  •  dňa: 2.9.2020
  • v čase od 8.00 hod. do 15. 00 hod
  • v priestoroch Mestského úradu v Nitre (č. dverí 634 – 1. poschodie)

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Formulár žiadosti je zverejnený na  nitra.sk alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022