Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
15. február 2024

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20,
§ 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m

  1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30.januára 2024,
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r.


Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený


Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr


OZNAM

Mesto Nitra, zastúpené primátorom mesta Marekom Hattasom v súvislosti s voľbou prezidenta Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu voleného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v budove Mestského úradu Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06  Nitra prízemie v Klientskom centre služieb, od 07. februára 2024 zaháji svoju činnosť námietková kancelária, v ktorej si občania – oprávnení voliči môžu vybaviť hlasovací preukaz na I. kolo a II. kolo volieb v prípade, pokiaľ sa v deň volieb nebudú zdržiavať v mieste trvalého bydliska.

Námietková kancelária bude otvorená:

Pondelok             od 8,00    do 15,00
Utorok                   od 8,00    do 15,00          
Streda                   od 8,00    do 16,30
Štvrtok                  od 8,00    do 15,00
Piatok                   od 8,00    do 13,30

obed od 11,30 do 12,00

Telefónne č. 037/6502 338 alebo 037/6502 238 e-mail: volby@msunitra.skNajčítanejšie správy
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Voľby do Európskeho parlamentu
13. február 2024
Dotácie 2024
9. január 2024