Súťaž o vytvorenie návrhu loga venovaného kandidatúre „Európske mesto športu“
16. máj 2017
Mesto Nitra vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie návrhu loga

Súťaž o vytvorenie návrhu loga venovaného kandidatúre „Európske mesto športu“

Mesto Nitra vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie návrhu loga. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu loga, ktoré bude Mesto Nitra a príslušné organizácie používať v spojitosti s aktivitami venovanými kandidatúre na „Európske mesto športu“

Hodnotená bude originalita, kreativita, adekvátnosť, atraktívnosť a aktuálnosť predložených návrhov obsahová relevantnosť vo vzťahu k danej téme. Logo bude aplikované na rôznych propagačných a informačných materiáloch, darčekových a spomienkových predmetoch použitých pri prezentácii a propagácii Nitry ako kandidáta na „Európske mesto športu“.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci i kolektívy.
Autor víťazného loga získa finančnú odmenu vo výške 300,- eur.
Súťaž trvá do 26. 5. 2017.

Každý súťažiaci jednotlivec či kolektív môže predložiť maximálne 2 súťažné návrhy. Prihlásenie do súťaže je možné vykonať iba oficiálnou písomnou prihláškou doručenou osobne alebo poštou do 26.5.2017 (rozhoduje dátum doručenia) na adresu: Útvar propagácie a cestovného ruchu, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra. Prihláška musí obsahovať základné identifikačné údaje o autorovi aj s uvedením presnej kontaktnej adresy, ako aj údaje o prihlasovaných prácach. Prihlášky musia byť doručené v uzavretom obale s výrazným označením „Súťaž – Logo EMŠ 2017“.

Každý návrh prihlásený do súťaže musí byť vypracovaný osobitne na papieri vo formáte A4 s presným definovaním použitých farieb a ich odtieňov, podľa štandardne používaných škál. V prípade, že v návrhu bude použitý aj text, je potrebné uviesť aj použitý font. Súčasne je potrebné súťažné návrhy predložiť aj v elektronickej podobe vo formáte tiff, jpg alebo pdf s minimálnym rozlíšením 300 dpi v čiernobielom a farebnom prevedení. Vyhlasovateľ súťaže žiada, aby každý návrh bol, popri označení, doplnený aj stručným vysvetlením zámeru autora.

Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas  s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Autor víťazného návrhu súhlasí s výhradným právom vyhlasovateľa na použitie loga po dobu trvania autorskoprávnej ochrany.

 

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na nitra.sk.

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022