Rokovanie vlády v Nitre
6. október 2015
V stredu 30. septembra sa v Nitre uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR za účasti predsedu Roberta Fica a takmer kompletného kabinetu vlády a iných významných hostí.

V stredu 30. septembra sa v Nitre uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR za účasti predsedu Roberta Fica a takmer kompletného kabinetu vlády a iných významných hostí. Vláda vyčlení na rozvoj Nitry a Nitrianskeho kraja 7,9 milióna eur. Na investičné akcie v sociálno-ekonomickej oblasti schválila 2,49 milióna eur, na zlepšenie  postavenia nezamestnaných mladých ľudí na trhu práce v Nitrianskom kraji prostredníctvom národného projektu Praxou k zamestnaniu vyčlenila vláda 5,4 milióna eur.

Na základe uznesení vlády SR v rámci analýzy sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti s dôrazom na okres Nitra bude pokračovať ďalšia fáza prípravy rýchlostnej cesty R8 a začatie prípravy verejného obstarávania na štúdiu realizovateľnosti R8.  Do investičného plánu Slovenskej správy  ciest je zaradené spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby I/64 Komjatice-Nitra a zabezpečenie realizácie  generálnej opravy Univerzitného mosta. Podpísanie memoranda medzi Železnicami SR a Mestom Nitra by malo zrýchliť obnovu Železničnej stanice v Nitre.

V rámci kapitoly ministerstva školstva vedy a výskumu bude podporený výskumný, vývojový a inovačný potenciál vysokých škôl a riešenie siete škôl a školských zariadení regionálneho školstva v Nitre s dôrazom na predprimárnu výchovu a zvýšenie zaškolenosti detí v materských školách  a podpora rekonštrukcia a modernizácie Zimného štadióna v Nitre.

Podporené budú aj projekty  zamerané na obnovu národných kultúrnych pamiatok, nových energeticky úsporných foriem verejnej dopravy znižujúcich produkciu emisií a aktivity v oblastiach dopravnej a vzdelávacej infraštruktúry, zdravotníctva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a sociálnej sféry na základe schválenej Regionálnej integrovanej územnej stratégie NSK v programovacom období 2015-2020 prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Na rokovaní vlády  vystúpil aj primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý okrem iného uviedol: „Okrem prostriedkov vlastného rozpočtu sme v posledných piatich rokoch dostali mimorozpočtové prostriedky, ktoré umožnili vybudovanie viacerých investícií, prípadne dofinancovali výstavbu nájomných bytov, privádzač do priemyselného parku, riešili otázky skvalitnenia životného prostredia, navýšenie platov pedagógov či výtlkov. Aj za mestské zastupiteľstvo sa vám chcem úprimne poďakovať. Nevyhýbame sa ani moderným riešeniam vo forme spoluinvestorstva so súkromným sektorom. K rozvojovým impulzom počítame aj všetky aktivity realizované projektovým tímom nielen v rámci pripravovaného IROP-u, ale aj reagovaním na výzvy iných operačných programov. V rokoch 2015-2020 plánujeme podať 46 projektov s odhadovaným čerpaním cez 55 miliónov eur.“  (aj)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022