Prihláste sa za prísediaceho na Okresnom súde Nitra
5. jún 2020
Mestu Nitra bol doručený z Okresného súdu Nitra podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nitra

Mestu Nitra bol doručený z Okresného súdu Nitra podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nitra.

 

Podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nitra  Ikona súboru pdf (140 KB)


Na Okresnom súde tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní prísediaci.


Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Primátor mesta Nitra Marek Hattas predloží predsedovi Okresného súdu Nitra návrh kandidátov, ktorých navrhuje na prvé funkčné obdobie.

V prípade, že máte o funkciu prísediaceho záujem, vytlačte si a vyplňte priložené dokumenty:

  1. dotazník kandidáta na voľbu prísediaceho
  2. prehlásenie
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky tri dokumenty zašlite najneskôr do 30. júna na adresu: Mestský úrad v Nitre, Odbor služieb úradu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, prípadne dokumenty doručte osobne do podateľne úradu.

 

Poznámky:

* Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je zároveň i návrhom, musí byť vlastnoručne podpísaný.

* Prísediacim sa vypláca:

–    Cestovné (vo výške cestovného lístka; cesta tam aj späť)
–    Stravné (t. č. 4,80 €; v prípade, že prísediaci nie je na pojednávaniach viac ako 5 hodín, stravné mu nepatrí)
–     Paušálna náhrada – 5,00 € (vypláca sa vždy)
–     Náhrada mzdy (prísediaci, ktorý pracuje, musí priniesť potvrdenie od zamestnávateľa o čistej hodinovej mzde a na základe toho sudca prizná náhradu mzdy za čas pojednávania).

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022