Pokračujeme v čistení Nitry od vizuálneho smogu
26. september 2022

Pokiaľ ide o reklamné pútače, Nitra už dnes patrí medzi najčistejšie slovenské mestá.

Mesto Nitra ako jedno z prvých miest na Slovensku začalo prostredníctvom svojho územného plánu regulovať pravidlá na umiestňovanie reklamných stavieb.

„Je pravda, že v minulosti pravidlá umožňovali povoliť mnohé súčasné reklamné stavby, dnes je to však v rozpore s územným plánom, podľa ktorého je to absolútne neprípustné. Aj vďaka novele zákona, ktorú sa nám podarilo presadiť v Národnej rade, je odstraňovanie ilegálnych plôch oveľa jednoduchšie,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.

Len v rokoch 2019 až 2021 radnica odstránila viac ako 200 kusov nepovolených reklamných stavieb. Tento rok je to už 43. Medzi nimi sú najmä bilbordy, ale aj bigbordy a PVC plachty.

Do októbra plánuje mesto zabezpečiť odstránenie ďalších štyroch desiatok nepovolených bilbordov. Najväčšie množstvo, jedenásť, zmizne v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu. Ďalších deväť z pozemku Mestského kynologického klubu Nitra.

„V týchto prípadoch ide o oblasť ochranného pásma, alebo urbánnej ekostabilizujúcej zelene. Podľa územného plánu nie je možné umiestňovať reklamné stavby v týchto lokalitách,“ hovorí právnik Matej Brucker z Útvaru hlavného architekta.

Následne sa chce mesto vysporiadať s množstvom nepovolených reklamných stavieb, ktoré sú predovšetkým v Horných a Dolných Krškanoch.


Prečo mesto odstraňuje reklamné pútače?

Aký je rozdiel medzi povolenými a nepovolenými reklamnými stavbami a aké reklamné stavby mesto odstraňuje sme sa pýtali právnika Mateja Bruckera z Útvaru hlavného architekta.

Na úvod vysvetlime, čo je vlastne reklamná stavba a aké pravidlá pre ňu platia.

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Stavebný zákon rozlišuje tri druhy reklamných stavieb a to podľa veľkosti ich reklamnej plochy. Od jej veľkosti následne záleží, či na užívanie reklamnej stavby postačí ohlásenie, alebo je potrebné stavebné povolenie.

Zároveň je treba uviesť, že reklamné stavby sú v zmysle aktuálneho stavebného zákona stavbami dočasnými s maximálnou dobou trvania tri roky.

Po zmene územného plánu bolo definované, kde môžu byť reklamné stavby a kde nie. Kde teda prekážajú a kde nie?

V záväznej časti Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, sú v znení neskorších dodatkov č. 1 – 6 presne stanovené regulatívy pre reklamné stavby. Tieto dokumenty, spolu s grafickou časťou územného plánu sú verejne dostupné. Osoby zvažujúce výstavbu reklamnej stavby, ako aj vlastníci žiadajúci o predĺženie doby trvania reklamnej stavby, by si mali platnú územnoplánovaciu dokumentáciu preštudovať, alebo požiadať ÚHA o vyjadrenie k reklamnej stavbe z hľadiska súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Povolené reklamné stavby sú stavbami postavenými a užívanými v súlade so stavebným povolením, respektíve na základe ohlásenia.

Zhrňme teda, aký je rozdiel medzi povolenými a nepovolenými stavbami?

Zadávateľom reklám odporúčame, aby sa u vlastníka reklamnej stavby vždy informovali, či má právoplatné povolenie na jej užívanie a týmto predchádzali zbytočným nepríjemnostiam.

Vlastník alebo užívateľ reklamnej stavby, ktorý si svoje zákonné povinnosti nesplní a uskutočňuje alebo užíva reklamnú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, nielenže porušuje verejné záujmy, ale dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta do výšky 1  350 €.

text: Lenka Mareková
foto: Roman Oravec, Henrich Varga


Najčítanejšie správy
Obyvateľov Bernolákovej sa mesto pýtalo, ako by…
23. november 2023
Na Klokočine pribudli nové polopodzemné kontajnery
25. október 2023
Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený
6. október 2023
Počet parkovacích miest na Borodáčovej sa zvýši
3. október 2023