Pokračujeme v čistení Nitry od vizuálneho smogu
26. september 2022

Pokiaľ ide o reklamné pútače, Nitra už dnes patrí medzi najčistejšie slovenské mestá.

Mesto Nitra ako jedno z prvých miest na Slovensku začalo prostredníctvom svojho územného plánu regulovať pravidlá na umiestňovanie reklamných stavieb.

„Je pravda, že v minulosti pravidlá umožňovali povoliť mnohé súčasné reklamné stavby, dnes je to však v rozpore s územným plánom, podľa ktorého je to absolútne neprípustné. Aj vďaka novele zákona, ktorú sa nám podarilo presadiť v Národnej rade, je odstraňovanie ilegálnych plôch oveľa jednoduchšie,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.

Len v rokoch 2019 až 2021 radnica odstránila viac ako 200 kusov nepovolených reklamných stavieb. Tento rok je to už 43. Medzi nimi sú najmä bilbordy, ale aj bigbordy a PVC plachty.

Do októbra plánuje mesto zabezpečiť odstránenie ďalších štyroch desiatok nepovolených bilbordov. Najväčšie množstvo, jedenásť, zmizne v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu. Ďalších deväť z pozemku Mestského kynologického klubu Nitra.

„V týchto prípadoch ide o oblasť ochranného pásma, alebo urbánnej ekostabilizujúcej zelene. Podľa územného plánu nie je možné umiestňovať reklamné stavby v týchto lokalitách,“ hovorí právnik Matej Brucker z Útvaru hlavného architekta.

Následne sa chce mesto vysporiadať s množstvom nepovolených reklamných stavieb, ktoré sú predovšetkým v Horných a Dolných Krškanoch.


Prečo mesto odstraňuje reklamné pútače?

Aký je rozdiel medzi povolenými a nepovolenými reklamnými stavbami a aké reklamné stavby mesto odstraňuje sme sa pýtali právnika Mateja Bruckera z Útvaru hlavného architekta.

Na úvod vysvetlime, čo je vlastne reklamná stavba a aké pravidlá pre ňu platia.

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Stavebný zákon rozlišuje tri druhy reklamných stavieb a to podľa veľkosti ich reklamnej plochy. Od jej veľkosti následne záleží, či na užívanie reklamnej stavby postačí ohlásenie, alebo je potrebné stavebné povolenie.

Zároveň je treba uviesť, že reklamné stavby sú v zmysle aktuálneho stavebného zákona stavbami dočasnými s maximálnou dobou trvania tri roky.

Po zmene územného plánu bolo definované, kde môžu byť reklamné stavby a kde nie. Kde teda prekážajú a kde nie?

V záväznej časti Územného plánu mesta Nitry schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, sú v znení neskorších dodatkov č. 1 – 6 presne stanovené regulatívy pre reklamné stavby. Tieto dokumenty, spolu s grafickou časťou územného plánu sú verejne dostupné. Osoby zvažujúce výstavbu reklamnej stavby, ako aj vlastníci žiadajúci o predĺženie doby trvania reklamnej stavby, by si mali platnú územnoplánovaciu dokumentáciu preštudovať, alebo požiadať ÚHA o vyjadrenie k reklamnej stavbe z hľadiska súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Povolené reklamné stavby sú stavbami postavenými a užívanými v súlade so stavebným povolením, respektíve na základe ohlásenia.

Zhrňme teda, aký je rozdiel medzi povolenými a nepovolenými stavbami?

Zadávateľom reklám odporúčame, aby sa u vlastníka reklamnej stavby vždy informovali, či má právoplatné povolenie na jej užívanie a týmto predchádzali zbytočným nepríjemnostiam.

Vlastník alebo užívateľ reklamnej stavby, ktorý si svoje zákonné povinnosti nesplní a uskutočňuje alebo užíva reklamnú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, nielenže porušuje verejné záujmy, ale dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta do výšky 1  350 €.

text: Lenka Mareková
foto: Roman Oravec, Henrich Varga


Najčítanejšie správy
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy
3. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024