Účastník konania v prípade, že nie je spokojný s vydaným rozhodnutím, môže toto rozhodnutie napadnúť odvolaním.

Dôsledok odvolania
Včas podané odvolanie má za následok, že rozhodnutie, ktoré sa odvolaním napáda, nenadobudne právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne stanovený odvolací orgán.

  • Bez poplatku
  • Lehota na podanie odvolania:
    • Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na inštitúciu, proti rozhodnutiu ktorej smeruje. Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné dodržať.

Vytvorené: 11. 7. 2022