Odborné hodnotenie v rámci IROP
10. február 2017
Dňa 8.2.2017 sa na Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program /IROP/ mesta Nitry uskutočnilo odborné hodnotenie ŽoNFP.

Dňa 8.2.2017 sa na Sprostredkovateľskom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program /IROP/ krajského mesta Nitry uskutočnilo odborné hodnotenie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Mesto Nitra sa do výzvy zapojilo s projektom Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitry s celkovou alokáciou 790 780,00 EUR. Tento strategický dokument bude slúžiť ako východisko na čerpanie ďalších finančných prostriedkov v oblasti dopravných riešení v meste Nitra a jeho funkčnom území . S výsledkami odborného hodnotenia bude žiadateľ oboznámený do konca februára 2017.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022