Ocenili osobnosti mesta Nitry
4. september 2018
Ceny mesta Nitry prevzali od primátora Nitry Jozefa Dvonča

Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra, boli na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Synagóge 2. septembra ocenené významné nitrianske osobnosti.

Ceny mesta Nitry prevzali od primátora Nitry Jozefa Dvonča. Ceny mesta Nitry akademický maliar Karol Felix za výnimočný prínos v oblasti  slovenského  výtvarného  umenia  a šírenie  dobrého  mena  mesta  Nitry v medzinárodnom kontexte, prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. za mimoriadne zásluhy  vo  vedecko-výskumnej  a pedagogickej  činnosti a za  šírenie  dobrého  mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia, RNDr.  Marta  Rácová  za  významný  prínos  v riadiacej  a pedagogickej  práci  vo  výchovnovzdelávacom  procese a za  dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania, Anna Šmehilová st. za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej  pomoci  a vytvárania  inkluzívneho  prostredia  pre  ľudí  so  sluchovým  postihnutím v Nitre a Ing. Ľudovít Čutrík za aktívne celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie.   In memoriam boli Cenami mesta Nitry ocenení akad.  mal.  Marián  Žilík za  výnimočné  celoživotné  dielo  v oblasti  slovenského  výtvarného  umenia  a rozvoj nitrianskej výtvarnej kultúry a doc. MUDr. Viktor Žák, CSc. za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva.  Udelené boli aj Ceny primátora mesta Nitry doc. Ing. Márii Kadlečíkovej, CSc. za významný prínos v oblasti univerzitného vzdelávania a za rozvoj mesta Nitra, Ing. Jánovi Kratochvílovi za záchranu národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor, Jozefovi Molnárovi za vynikajúce významné výsledky v športovej oblasti a starostlivosť o mladú generáciu. Cenu primátora mesta Nitry prevzal aj František Rapan za vynikajúcu športovú reprezentáciu mesta Nitry v športovej oblasti, Karol Stýblo za dlhodobú reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry na európskom a svetovom trhu v oblasti potravinárskej výroby, Mgr. Anton Števko za významný prínos v oblasti kultúry, publicistiky, múzejníctva a zachovávanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva, Vladimír Ternény za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Nitry a Ing. Miroslava Zaujcová za mimoriadny osobný prínos k rozvoju kultúrno-spoločenského života mesta Nitry.

Pri príležitosti  770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu  tiež dostali Pamätné listy mesta Nitry –  doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD.,  Mons. ThDr. Ladislav Belás, doc. Ing. Milan Belica, PhD., Jozef Buranský , Oľga Csákayová, PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Milan Frišo, prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Ing. Július Haring,  Dr.h.c. Prof. Ing. Ján Jech, Phd., PhDr. Peter Keresteš, PhD., Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., Libuša Korímová, Ing. arch. Vladimír Libant, Mgr. Jaroslav Maček, RNDr. Jozef Prokeš, CSc., Prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., Ján Stančev, Ing. Silvester Štefanka, Mgr. Ferdinand Vítek,  JUDr. František Vlasák, Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. , Mgr. Petra Ajdariová, Ing. Milan Burda, Ing. Janka Buršáková,  Ing. Miloš Dovičovič, Dpt. Ivan  Gavalovič, Mgr. Ján Greššo, Ing.  Miroslav Gut,  MUDr.  Jozef Hasilla, PhD. Ing. Miloslav  Hatala, MUDr. Daniel  Hecht, František  Hollý,  Štefan Klačko,  Mgr. Renáta Kolenčíková,  Ing. Peter Košťál , PhD., doc. Ing. Anton  Kretter, PhD., MUDr. Jozef  Marko, Ing. Miroslav  Mikulášik,  Ing. Ľubomír Moravčík,  Ing. Martin Nemky,  Ing. Peter Oremus , PhD., RNDr. Marta Rácová, Jozef Slíž,  PhDr. Anna Šmehilová, PhD., Ing.  Štefan Štefek,  Mgr. Lívia Šumichrastová,  Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD. , PhDr. Ľuboš Török, PhD., doc.  Ing. Jozef Trandžík, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., PhDr. Ján Vančo, PhD.  a Pavel  Varga.   

Pozn.:  Tí ocenení, ktorým to  pracovné povinnosti nedovolili, prevezmú ocenenia v inom termíne, ako napr. aj Prof. ThDr. Vilam Judák, ktorému bude udelené Čestné občianstvo mesta Nitry)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022