Obyvateľov Bernolákovej sa mesto pýtalo, ako by mal vyzerať ich vnútroblok  
23. november 2023

Radnica má v pláne revitalizovať ďalší priestor v Starom meste. Predtým, ako vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, sa zástupcovia mesta stretli s obyvateľmi okolitých bytoviek.  

Vnútroblok obklopujú ulice Bernolákova, Vajanského, Hollého a Štúrova. „Ako výbor tu dlhodobo vnímame problematické parkovanie, ako aj zlý stav spevnených plôch, zelene a chýbajúci mobiliár pre voľnočasové aktivity,“ popisuje aktuálny stav priestoru poslanec za Staré mesto Erik Král.  

Aktuálne má mesto vypracovanú ideovú štúdiu, ktorá bude slúžiť ako podklad na vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. Mestské zastupiteľstvo na ňu v tomto roku schválilo 30-tisíc eur. Následne sa bude radnica uchádzať o financie z Európskej únie.  

Mesto do plánovania zapája aj obyvateľov  

Autorom štúdie je Martin Ďurčovič z Fakulty architektúry VUT v Brne, ktorý na októbrovom stretnutí obyvateľom predstavil prvotný zámer, ako sa dá o priestore uvažovať a aké možnosti majú. Ich úlohou bolo povedať, aké sú ich potreby, kde vidia priority a ako si predstavujú trávenie času v susedstve.  


Takéto spoločné plánovanie nám umožňuje získať cenné názory, ktoré môžu viesť k lepším a relevantnejším rozhodnutiam. Obyvatelia majú prvotný pohľad na svoje potreby a problémy, čo zvyšuje účinnosť plánovacích procesov. Taktiež to zvyšuje dôveru a angažovanosť komunity v projekte,“ vysvetľuje Erik Král.  

Obyvatelia, ktorí prišli na susedské stretnutie sa zhodli, že je nevyhnuté venovať pozornosť parkovaniu. Na prvý pohľad zapĺňajú celý vnútroblok. „Cieľom je tento parkovací chaos upratať a zaradiť miesta do zóny s regulovaným parkovaním. To uľahčuje parkovanie najmä domácim s trvalým pobytom,“ hovorí viceprimátor Peter Mezei.  


Okrem parkovania získa priestor pridanú hodnotu 

Obyvatelia vnútrobloku sa spoločne zhodli, že chcú zachovať a ošetriť existujúcu zeleň, vybudovať polopodzemné kontajnery na odpad a pre väčšiu bezpečnosť obnoviť verejné osvetlenie. Súčasťou zmeny by podľa ich predstáv mali byť aj lavičky a detské ihrisko určené primárne pre najmenšie deti, nakoľko v tesnej blízkosti na Hollého ulici mesto nedávno vybudovalo nové ihrisko.  

Nápady obyvateľov hodnotím ako výslovne pragmatické. Uvedomujú si totiž reálne limity mesta aj miesta. Tie spočívajú v následnej údržbe a využití navrhovaných prvkov,“ hovorí autor štúdie Ďurčovič a zároveň dodáva, že pri spoločnom plánovaní je dôležité nemyslieť len na vlastné potreby. „Ak niekto nechce napríklad lavičku, nemusí ju v návrhu hneď úplne zamietnuť, pretože inému susedovi môže poslúžiť.“ 

Zástupcovia mesta, autor štúdie a kolegovia z Odboru životného prostredia a Útvaru hlavného architekta diskutovali s obyvateľmi takmer dve hodiny. Všetky ich postrehy a pripomienky zaznamenali. Na základne nich pripravia finálnu štúdiu, ktorá bude opäť odkomunikovaná s obyvateľmi vnútrobloku.  

Martin Ďurčovič: Participácia s obyvateľmi mesta je jedným zo základných predpokladov demokratickej samosprávy 

Ako vznikala štúdia? Z čoho ste vychádzali? 

Štúdia vznikala dôslednou analýzou územia, jeho problémov a potenciálov. Bola spracovaná za pomoci kolegov z Odboru životného prostredia, Odboru dopravy a Útvaru hlavného architekta. Pri kreovaní štúdie som vychádzal z našej študentskej práce, ktorá bola zameraná na revitalizáciu obytného súboru Predmostie v Nitre. Spolu so spolužiakom Ondrejom Petečukom sme usporiadali veľkú participáciu s miestnymi obyvateľmi a ich podnety sme následne premietli do projektu. Naša práca sa stretla s pozitívnym ohlasom naprieč odbornou i širokou verejnosťou. Prezentovali sme ju aj na tohtoročnom festivale Deň Architektúry Nitra.  

Ďalej treba určite spomenúť, že mesto Nitra má vypracovaných mnoho kvalitných strategických dokumentov, ako napríklad Manuál verejných priestranstiev, Generálny plán zelene alebo Stratégiu adaptačných opatrení na zmenu klímy, ktorými sa treba zodpovedne riadiť a uplatňovať ich v praxi.   

Prečo je podľa vás dôležitá participácia s obyvateľmi pri takomto projekte?  

Participácia s obyvateľmi mesta je jedným zo základných predpokladov demokratickej samosprávy a má priamy vplyv na kvalitu ich života. Dôležitá je minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, aby sme porozumeli špecifickým potrebám širokého spektra miestnych obyvateľov a ich hodnoteniu súčasnej situácie. Po druhé, aby sme získali k návrhom plánov spätnú väzbu od tých, ktorých sa týkajú. V neposlednom rade participácia pomáha k budovaniu miestnej komunity. Hlavne v lokalitách, kde ľudia stratili spoločenské väzby a cit k miestu. Obnovenie vzájomných vzťahov umožní lepšie spolupodieľanie sa na rozvoji a starostlivosti o svoje okolie.  

Martin Ďurčovič počas participatívneho stretnutia

Lenka Mareková  
foto: autorka
  


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024