Novú Radu seniorov tvorí 11 členov
18. apríl 2023

Do polovice marca ich mohli nominovať seniorské organizácie pôsobiace v Nitre. Nominovaným členom odovzdali na ustanovujúcom zasadnutí menovacie dekréty predsedníčka rady Martina Mojtová a primátor Nitry Marek Hattas.

Menovanie do funkcie predsedníčky Rady seniorov beriem ako záväzok. Vidím veľký potenciál v starších ľuďoch, jednak mnohí sú v dôchodkovom veku vitálni, majú potrebu sa socializovať, stretávať sa, porozprávať sa, zatancovať si, vzdelávať sa, byť užitoční a potom je tu druhá skupina starších ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a volajú po zvýšenom dopyte sociálnych služieb. Mali by sme im vytvárať podmienky na kvalitný život aj v staršom veku,“ prezradila nová predsedníčka Rady seniorov mesta Nitry a poslankyňa mestského zastupiteľstva Martina Mojtová.

Ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov mesta Nitry sa konalo 13. apríla 2023


V súčasnosti žije v Nitre viac ako 16-tisíc ľudí nad 65 rokov, z toho viac ako 2-tisíc je členom nejakej organizácie. Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa bolo vytvorenie Rady seniorov v roku 2019 veľký krok vpred pre Nitru a všetkých, ktorí sa starajú o staršiu generáciu. Umožnilo to zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi radnicou a seniormi a zabezpečiť, aby ich hlas bol počutý.

Úlohou Rady seniorov je prinášať návrhy a zlepšenia v oblasti životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a vytvárania dôstojných podmienok pre život v meste pre všetky vekové kategórie.

Populačné starnutie predstavuje nielen pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti a zároveň sa zvyšuje index starnutia. Ako spoločnosť si často neuvedomujeme prínos a skúsenosti, ktoré prinášajú starší ľudia do našich komunít a našej spoločnosti ako celku. Preto je dôležité, aby sme sa  stretávali a diskutovali o potrebách, prekážkach, možných riešeniach, aby sme sa počúvali, inšpirovali, rešpektovali a spoločne pracovali na ochrane práv seniorov a zlepšovaní ich životných potrieb v našej Nitre,“ vysvetľuje Mojtová.

Rada seniorov v skratke

  • vznikla v roku 2019
  • je poradným orgánom primátora mesta Nitry
  • tvoria ju delegáti zo seniorských organizácii mesta Nitry
  • jej funkčné obdobie je spojené s volebným obdobím primátora
  • informácie o aktivitách a zasadnutiach Rady seniorov TU

Rada seniorov má predsedníčku, tajomníčku a 11 členov týchto organizácií: Mestská organizácia JDS Nitra – Staré mesto a Chrenová, Mestská organizácia JDS Nitra – Janíkovce, Mestská organizácia JDS Nitra – Dražovce, Mestská organizácia JDS Nitra – Horné Krškany, Mestská organizácia JDS Nitra – Dolné Krškany, Mestská organizácia JDS Nitra – Zobor, Mestská organizácia JDS Nitra – Párovské Háje, Mestská organizácia JDS Nitra – Diely – Kynek, Mestská organizácia JDS Nitra – Klokočina, Združenie kresťanských seniorov Nitra – Kalvária a Zväz vojakov SR – Klub Nitra – Zobor.

A čo je motiváciou pre členov pôsobiť v Rade seniorov?

Motivácia bola jednoznačná: poskytnúť pomoc seniorom či už dobrou radou, fyzicky, či psychicky,“ hovorí pani Editka Kopčeková, ktorá je novou členkou Rady seniorov. Hlavné témy rady vidí v poskytovaní služieb, sociálnej pomoci, získaní digitálnych zručností, informačnej bezpečnosti či grantovom programe napríklad na výtvarné alebo pohybové aktivity.

Vo svojom pôsobení pokračuje aj pán Anton Chudík. „Pracovať v Rade seniorov chcem, lebo mám pocit, že sa mi podarilo niektoré veci navrhnúť a budú aj realizované. Riešiť by sa mali hlavne priestorové podmienky na činnosť a finančná podpora pre činnosť klubov ako aj bezplatné poskytovanie priestorov na krúžkovú činnosť,“ vysvetľuje priority, ktorým by sa podľa neho mala rada venovať.


Na prvom aprílovom zasadnutí členovia rady reflektovali potrebu stretávať sa častejšie ako trikrát do roka. Rada seniorov by chcela zasadať každý druhý mesiac. Zároveň bol členom predstavený Program aktívneho starnutia v Nitre na roky 2023 – 2030, ktorý bol schválený na marcovom zastupiteľstve.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Cena Starostlivý anjel aj pre naše opatrovateľky
4. jún 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
6. máj – Medzinárodný deň bez diét
3. máj 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024