Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy
3. apríl 2024

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a UNICEF vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí v rámci troch grantových programov, ktoré sú zamerané na sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny v meste Nitra, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi komunitami žijúcimi v našom meste a vytváranie citlivejšej atmosféry voči komunitám cudzincov. Programy sú zamerané na podporu širokej škály aktivít a rôznorodých cieľových skupín, čím sa vytvárajú podmienky na komplexné riešenie komunitných potrieb v meste Nitra v danej oblasti.

„Pre mňa ako primátora je inklúzia neoddeliteľnou súčasťou našej mestskej identity. Srdce nášho mesta tvoria rôznorodé komunity, vrátane cudzincov, ktorí doň prispievajú svojou kultúrou a skúsenosťami. Grantové programy Nitrianskej komunitnej nadácie sú dôležitým krokom v podpore sociálnej inklúzie Ukrajincov v Nitre, čo nám umožňuje posilňovať vzťahy a vytvárať priateľskejšie prostredie pre všetkých. Som presvedčený, že otvorenosť prispieva k bohatstvu nášho mesta, ale aj k dynamike pracovného trhu a ekonomiky,“ zdôraznil primátor Nitry Marek Hattas.

„UNICEF dlhodobo podporuje komunitné a mimovládne organizácie, ktorých cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a odolnosť komunít,“ hovorí Michaela Bauer, koordinátorka UNICEF na Slovensku. „Z tohto dôvodu sme po podpore centra COMIN, Blue DoTu, ako aj mnohých ďalších iniciatív, hrdí na to, že môžeme podporiť ďalšie grantové programy v meste Nitra, ktoré sa od prvého dňa zasadzuje za inklúziu ukrajinských detí a ich rodín.“

Prvá výzva je otvorená v rámci vzdelávacieho a grantového programu pre mladých ľudí s názvom

Mladí nitrianski filantropi

Cieľom tohto programu je podporiť mladých ľudí v meste Nitra, ktorí majú chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie. Súčasťou grantového programu je aj bezplatné školenie, na ktorom sa účastníci naučia pripraviť si vlastné dobrovoľnícke projekty. Úspešní participanti získajú na ich realizáciu granty do výšky 600 eur. Projekty sa môžu týkať napr. oblasti životného prostredia, športu, voľnočasových aktivít, kultúry a podobne. Prioritou programu je podpora inklúzie detí a mladých ľudí z Ukrajiny a iných znevýhodnených skupín v meste Nitra na základe rovesníckej pomoci.

Výška grantovej podpory: max. 600 eur/1 projekt
Termín uzávierky predkladania projektov: 3. 5. 2024
Oprávnení žiadatelia: mladí ľudia od 13 do 20 rokov pôsobiaci v meste Nitra, min. 3 participanti v jednej skupine (min. 1 člen skupiny musí mať viac ako 18 rokov)

Po úspešnom prvom ročníku realizovanom aj v r. 2023 vyhlasujeme grantovú výzvu v programe

Spoznajme sa

Cieľom programu je podporiť sociálnu inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu odídencov z Ukrajiny na živote v našom meste. V rámci programu môžu byť podporené  napr. voľnočasové komunitné inkluzívne programy a aktivity realizované v rôznych oblastiach (napr. šport, kultúra, susedské programy, ochrana životného prostredia…), kultúrno spoločenské podujatia, poskytovanie psychologickej podpory, podpora v oblasti zdravia, organizovanie neformálneho  jazykového vzdelávania spojeného s interkultúrnym učením.

Výška grantovej podpory: max. 2 200 eur/1 projekt
Termín uzávierky predkladania projektov: 13. 5. 2024
Oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie a neformálne skupiny, občanov pôsobiace v meste Nitra

Novým grantovým programom, ktorý je zameraný na cielenú podporu mimovládnych organizácií v Nitre, je program

Sociálna inklúzia

Cieľom programu je podporiť dlhodobé a udržateľné  služby, ktoré poskytujú renomované mimovládne organizácie v meste Nitra odídencom z Ukrajiny s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre ich sociálnu inklúziu a vytváranie vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskou komunitou a ostatnými obyvateľmi Nitry. Oblasti podpory sa môžu týkať napr. adaptačných vzdelávacích programov, poskytovania sociálnych služieb, psychologického poradenstva, podpory inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením a ďalších.

Výška grantovej podpory: max. 12 000 eur/1 projekt
Termín uzávierky predkladania projektov: 13. 5. 2024
Oprávnení žiadatelia: neziskové mimovládne organizácie pôsobiace v meste Nitra


Najčítanejšie správy
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024