Nebudete cez voľby doma? Vybavte si hlasovací preukaz
4. február 2020
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Môže tak učiniť osobne, elektronicky alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Môže tak učiniť osobne, elektronicky alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

 

Na Mestskom úrade v Nitre je preto na prízemí (v blízkosti klientskeho centra) zriadená námietková kancelária. Otvorená je v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.30 h a v piatok od 8.00 do 13.30 h. Telefonický kontakt na kanceláriu je 037/65 02 109. Občania si tu môžu vybaviť hlasovacie preukazy, či požiadať o možnosť vykonať voľby do prenosnej volebnej urny.  

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vo voľbách do NR SR v roku 2020 možno zasielať poštou na adresu: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo na e-mailovú adresu: nam1@msunitra.sk, najneskôr do 10. februára.

Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne aj v listinnej forme tak, aby  žiadosť  o vydanie  hlasovacieho  preukazu  bola  doručená  obci  najneskôr  15  pracovných  dní  pred dňom konania volieb, teda najneskôr 10. februára, alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby  žiadosť  o vydanie  hlasovacieho  preukazu  bola  doručená  obci  najneskôr  15  pracovných  dní  pred dňom  konania  volieb, teda  najneskôr  10.  februára. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Občan môže požiadať o hlasovací preukaz prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, teda najneskôr 28. februára. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Mesto Nitra  zašle  hlasovací  preukaz  voličovi  na  adresu  trvalého  pobytu,  ak  v  žiadosti  neuvedie  inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.  Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

Ľudmila Synaková

foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022