Dobrovoľný hasičský zbor mesta (ďalej len „DHZO“) na území mesta plní úlohy ochrany pred požiarmi a úlohy záchranných prác v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní najmä tieto úlohy:

  1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
  2. vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
  3. vykonáva záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach,
  4. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej  techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  5. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
  6. plní inú činnosť nesúvisiacu s ochranou pred požiarmi so súhlasom primátora, ak nebude znížená akcieschopnosť a pripravenosť DHZO,
  7. vedie dokumentáciu o svojej činnosti.

Vytvorené: 30. 9. 2022
Upravené: 21. 2. 2024